Witteveen & Bos onderzoekt vijf varianten voor windenergie voor Duurzame Polder

| 8 september 2023

Het PlanMER-onderzoek voor de Duurzame Polder zit in de volgende fase. Deze zomermaanden onderzoekt ingenieursbureau Witteveen & Bos vijf varianten voor windenergie en ontwikkelkansen voor de inrichting van de polder.

Witteveen & Bos onderzoeken o.a. wat de milieueffecten zijn van elk van deze vijf varianten op de omgeving. De vijf varianten zijn het resultaat van intensieve gesprekken met inwoners, experts, gemeenteraden en belangenorganisaties. Met de resultaten van het PlanMER-onderzoek wordt een ‘Voorkeursalternatief’ voor de inrichting van de polder gemaakt.

Wethouder Mike van der Geld: “Samen met gemeente Oss werken we toe naar het opwekken van duurzame energie in onze polders. We nemen hiermee verantwoordelijkheid in de energietransitie waarin we nu als samenleving zitten. We zullen met elkaar minder fossiele brandstoffen moeten gebruiken, zoals aardgas. En dus een beroep moeten doen op de duurzame mogelijkheden van energie opwekken, bijvoorbeeld met windmolens. Daarin is zorgvuldigheid belangrijk en tegelijk willen we stappen voorwaarts blijven zetten. We blijven momenten organiseren waarop mensen hun ideeën en suggesties aan ons kunnen meegeven. Daar zien en horen we ook dat bewoners in de omgeving van de polder zich zorgen maken over onder andere geluidsoverlast. Daar hebben we aandacht voor in gesprekken en bijeenkomsten. En het is onderdeel van het PlanMER-onderzoek. Uiteindelijk zullen we een belangenafweging moeten maken die bij voorbaat niet eenvoudig is. Voor nu zien we uit naar de uitkomsten van het PlanMER onderzoek.”

Varianten

Uit de gesprekken kwam voor windenergie één basisvariant, één variant voor geluid, één voor landschap, één voor natuur en een restvariant. Het poldergebied is ingedeeld in vijf deelgebieden. Voor deze vijf deelgebieden werden ontwikkelkansen voor onder meer landbouw, cultuurhistorie en natuur gezocht. Het gaat bijvoorbeeld om nieuwe fiets- en wandelpaden, een klimaatbos en versterken van de biodiversiteit.

De onderzoeksvarianten en de kansen voor de deelgebieden zijn de basis voor de keuze van het Voorkeursalternatief. Dit Voorkeursalternatief is niet een keuze tussen de vijf varianten, maar de beste combinatie van alle mogelijkheden. De inzichten uit het PlanMER-onderzoek vormen de basis voor het maken van de juiste afwegingen. Het Voorkeursalternatief wordt vervolgens in een Programma (onder de Omgevingswet) verwerkt. Dit ontwerpprogramma wordt in 2024 ter inzage gelegd met de PlanMER, waarop zienswijzen kunnen worden ingediend.

Vervolg

Belangenorganisaties en vertegenwoordigers van de dorps- en wijkraden bespreken dit najaar het zogenoemde PlanMER-onderzoek in twee ateliers en een aantal individuele spreekuren. Vanuit de inzichten van het PlanMER-onderzoek wordt zo een concept Voorkeursalternatief voor de inrichting van de polder ontworpen. In een online consultatie krijgen alle inwoners eind dit jaar de kans om hun visie te geven op dat concept Voorkeursalternatief. En ook de gemeenteraden van Oss en ’s-Hertogenbosch zullen het concept Voorkeursalternatief bespreken.  In het begin van 2024 wordt het Voorkeursalternatief, als onderdeel van het ontwerpprogramma, ter inzage gelegd. De raden stellen het Voorkeursalternatief naar verwachting in de zomer van 2024 vast.

Naast de ontwikkeling van het Voorkeursalternatief, zal er dit najaar ook aandacht besteed worden aan de verdeling van de lusten. Duurzame Polder geeft aan het belangrijk te vinden dat omwonenden ook de mogelijkheid krijgen om financieel deel te nemen in het windturbineproject. Hierover volgt later meer informatie.

Duurzame Polder

De gemeenten Oss en ’s-Hertogenbosch en provincie Noord-Brabant hebben grote duurzame ambities. Ook is landelijk afgesproken dat gemeenten moeten aangeven hoeveel duurzame energie ze in 2030 kunnen opwekken via nog te bouwen windturbines. Om hieraan een bijdrage te leveren, willen beide gemeenten, provincie en het rijk duurzame energie opwekken in de polder tussen Oss en ’s-Hertogenbosch: de Duurzame Polder. In het Osse en Bossche polderdeel wordt dit gedaan met windturbines. Tegelijkertijd wordt in het gebied gekeken naar ontwikkelkansen voor wonen, gezondheid, landbouw, natuur, water, bodem, klimaatadaptatie, cultuurhistorie en recreatie.Bron: Duurzame Polder

Tags: , , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.