Voorkeursopstelling voor Windpark Horst en Telgt vastgesteld

| 9 maart 2023
Het provinciaal dagelijks bestuur van Gelderland heeft het voorkeursalternatief en het voorstel lokale normen vastgesteld voor windpark Horst en Telgt in Ermelo/Putten. De voorkeursopstelling is 5 windturbines, plus 2 windturbines onder voorwaarden.

Windpark Horst en Telgt is een initiatief van Prowind in samenwerking met de werkgroep Duurzame Energie van de buurtvereniging Horst en Telgt en energiecoöperatie Veluwe-Energie. Het plan omvat zeven windturbines langs de A28 in de buurtschappen Horst en Telgt te Ermelo en Putten.

Wespendief

De 2 windturbines worden alleen onder voorwaarden toegestaan vanwege de wespendief, een roofvogel die op de Veluwe broedt. Hiervoor ligt een opdracht vanuit Europa om deze vogelsoort in stand te houden. De 2 turbines zijn daarom alleen toegestaan als er mogelijkheden zijn, op basis van het toekomstige beleid over de wespendief binnen de 1 tot 8 kilometer zone rond de Veluwe. Of als er juridische mogelijkheden zijn om de 2 posities nu alvast onder voorwaarden te vergunnen en pas later te bouwen. Bijvoorbeeld als met camera’s de wespendief kan worden herkend. Dit meldt de provincie.

We hebben na een zorgvuldig proces alle belangen goed gewogen. Daarbij hebben we niet aan alle wensen vanuit de gemeenten en de klankbordgroep kunnen voldoen. Maar ik ben ervan overtuigd dat we een goed evenwicht hebben gevonden, tussen zoveel mogelijk duurzame stroom en zo min mogelijk overlast voor de omgeving. Ik ben blij met de manier waarop we als provincie en gemeenten hierin gezamenlijk optrekken. – Jan van der Meer, Gedeputeerde energietransitie

Geluidsnorm en slagschaduw

De geluidsnorm is op verzoek van de initiatiefnemers vastgesteld op 45 dB Lden. Dit, om tegemoet te komen aan de wensen van de omwonenden en beide gemeenten. In de volgende fase komt nog onderzoek of er aanvullende normen voor piekgeluid, laagfrequent geluid en geluid in de nacht moeten komen. Voor slagschaduw geldt vooralsnog een norm van maximaal 6 uur per jaar. De initiatiefnemer van het windpark wil een app aanbieden waarmee omwonenden de turbines stil kunnen zetten als ze overlast ervaren. Naar de app komt ook nog onderzoek in de volgende fase van de planvorming.

Voorlopig geen ander windpark in energieregio Noord-Veluwe

Deze voorstellen vormen de basis voor het inpassingsplan. Daarover beslissen Provinciale Staten. Met deze voorkeursopstelling draagt windpark Horst en Telgt voor 22% bij aan het regionale doel voor het opwekken van duurzame energie. Voorlopig is dit de laatste locatie voor windturbines binnen de energieregio Noord-Veluwe vanwege het natuurdoel voor de wespendief. Bron: Provincie Gelderland

 

Tags: , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.