Inloopbijeenkomsten windpark Zeewolde

| 10 oktober 2016

Windpark Zeewolde is een initiatief van de Windvereniging Zeewolde voor de realisatie van een windpark in het zuidelijk deel van Flevoland. Het windpark moet een omvang krijgen van 300 MW. Gekoppeld aan de realisatie van een nieuw windpark is de sanering van de bestaande windmolens. Door oude windmolens te vervangen door nieuwe (grotere) windmolens kan met minder windmolens meer duurzame energie worden geproduceerd.

De ministers van Economische Zaken (EZ) en van Infrastructuur en Milieu (IenM) maken samen een bestemmingsplan op rijksniveau voor realisatie van windpark Zeewolde. Dit is het Rijksinpassingsplan. Het voorontwerp inpassingsplan van windpark Zeewolde is op 6 oktober 2016 samen met het concept milieueffectrapport (concept-MER) ter advisering voorgelegd aan diverse bestuursorganen, samenwerkingspartners en belangenorganisaties. De partijen kunnen tot en met 17 november 2016 hun reactie geven op de stukken.

Op basis van de binnengekomen reacties wordt vervolgens het ontwerp-inpassingsplan en het definitieve MER opgesteld. Deze stukken zullen naar verwachting in februari 2017 ter inzage worden gelegd.  Iedereen kan daarop dan een zienswijzen indienen.

Lees meer

Bron: RVO.nl

Tags: , , , , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.