Meer duidelijkheid over vervolgstappen windturbines Haarlemmermeer-Zuid

| 10 maart 2023
In 2021 werd een zoekgebied windenergie in Haarlemmermeer-Zuid vastgesteld door de gemeenteraad van Haarlemmermeer. Na een periode van verschillende onderzoeken en ontwikkelingen is er volgens de Gemeente nu meer duidelijk over de eerstvolgende stappen in het proces naar wind op land.

In maart 2021 is er onderzoek uitgevoerd naar de ruimtelijke inpassing van windturbines in het zoekgebied Spoordriehoek Haarlemmermeer. Hierin is verkend welke mogelijkheden er binnen het aangewezen zoekgebied wind zijn voor grote windturbines. Er is rekening gehouden met beperkingen vanuit provinciaal beleid (met name natuur en landschap), veiligheids- en geluidscontouren voor diverse functies en met hoogtebeperkingen vanuit Schiphol.

Besluitvorming

De provincie Noord-Holland gaat over het verlenen van vergunningen voor grote windparken. Gemeente Haarlemmermeer wenst wel zoveel mogelijk sturing te geven aan een initiatief voor een windpark (zowel op het gebied van ruimtelijke als maatschappelijke voorwaarden). Vanwege de belangrijke rol van de provincie en om ervoor te zorgen dat gemeentelijke voorwaarden een plek krijgen in het vervolg, vindt regelmatig afstemming plaats met de provincie. Afspraken hierover zijn op 7 maart jongstleden vastgelegd in een gezamenlijke intentieverklaring van de provincie en de gemeente.

Onderzoek vier denkrichtingen

Op basis van de participatie uit de Regionale Energie Strategie 1.0 en een ruimtelijke analyse ziet de gemeente vier locatiemogelijkheden voor een windpark binnen het zoekgebied. Die worden denkrichtingen genoemd. Deze worden aangeduid met A4, Landmark, Midden en Infra. Er is daarin onder anderen gekeken naar provinciaal beleid, veiligheids- en geluidscontouren rondom gebouwen en hoogtebeperkingen vanuit de luchtvaart.

Op basis van deze vier denkrichtingen zijn in 2022 twee vervolgonderzoeken uitgevoerd: natuuronderzoek en ruimtelijk onderzoek. Uit deze onderzoeken is gebleken dat er in het zoekgebied uitdagingen voor de ontwikkeling van een windpark zijn.

Het natuuronderzoek heeft gekeken naar de verschillen tussen de vier mogelijke locaties op het gebied van natuurwaarden en of een ontheffing in het kader van de wet Natuurbescherming mogelijk is. Elke locatie heeft een negatief effect op de beschermde natuurwaarden. Tussen de vier mogelijkheden is er verschil hoe negatief de effecten zijn, en om welke soort het gaat. Om de ontheffing te verkrijgen dient een initiatiefnemer altijd nader diepgaander onderzoek te doen.

Het ruimtelijke onderzoek heeft gekeken naar de ruimtelijke inpassing van windturbines in het zoekgebied. Aan de hand van een aantal uitgangspunten (hoogtebeperkingen vanuit Schiphol, geluidscontouren, externe veiligheid) zijn de mogelijkheden voor de vier locaties nader uitgewerkt. Daaruit blijkt dat er beperkte mogelijkheden zijn binnen A4 en Landmark, en ruimere mogelijkheden binnen Infra en Midden. In het onderzoek is – voor de volledigheid – ook gekeken naar de mogelijkheden van hogere windturbines (tot 218 meter), op basis van veiligheidscontouren en hoogtebeperkingen. Alleen binnen A4 is daar beperkt ruimte voor.

Een initiatiefnemer moet de haalbaarheid verder onderzoeken en de keuze onderbouwen.

Marktconsulatie

Er is nu één potentiële initiatiefnemer bekend, de Windcoalitie Haarlemmermeer Zuid. Dit is een samenwerking van agrariërs, de lokale energiecoöperatie Meerwind en de landelijke Windunie. De gemeente is benieuwd of er nog andere potentiële initiatiefnemers zijn, en hoe zij aankijken tegen de uitdagingen voor de ontwikkeling van een windpark. Hiervoor wordt een marktconsultatie georganiseerd. Deze vindt de komende maanden plaats.

Belangrijke rol van de omgeving

Het is belangrijk dat op het moment dat marktconsultatie is afgerond en participatiekaders door gemeenteraad zijn bepaald, ook de omgeving klaar is om in gesprek te gaan met mogelijke initiatiefnemers.

Om iedereen op zorgvuldige wijze te informeren en vragen te beantwoorden gaat de gemeente Haarlemmermeer in gesprek met de omgeving. Dit zijn in ieder geval de inwoners, dorpsraden, belangengroepen, maatschappelijke organisaties uit de omgeving, ondernemersverenigingen en grondeigenaren in het zoekgebied. Het doel is hen op de hoogte te brengen van de huidige stand van zaken en de vervolgstappen. Ook wil de gemeente met hen afstemmen hoe ze verder betrokken blijven. Bron: Gemeente Haarlemmermeer

Tags: , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.