Windturbinepark Kabeljauwbeek informatieavond op 23 juli in Hoogerheide

| 10 juli 2014

Op 23 juli 2014 wordt er een informatie-avond georganiseerd betreffende windturbinepark Kabeljauwbeek in het gemeentehuis Hoogerheide. Het plangebied is gelegen in de Vijdtpolder en de Nieuwe Zuidpolder, ten westen van de A4 en juist ten noorden van de landsgrens.
Het betreft hier de bouw van een vijftal windturbines, inclusief bijbehorende voorzieningen zoals een bouw- en onderhoudsweg, mogelijk. Met de gelijktijdige terinzagelegging van het ontwerp van het bestemmingsplan en het ontwerp van de omgevingsvergunning, wordt toepassing gegeven aan de coördinatieregeling van afdeling 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening.

Hiermee is het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk worden doorlopen. De gemeenteraad van de gemeente Woensdrecht heeft hiervoor op 26 juni 2013 een besluit genomen. De bovengenoemde besluiten worden als gevolg hiervan gecoördineerd behandeld en voorbereid. De gemeenteraad is het bevoegde gezag voor het vaststellen van het bestemmingsplan en het college van burgemeester en wethouders is het bevoegde gezag voor de omgevingsvergunning.

Het ontwerpbestemmingsplan is op een aantal punten in strijd met de provinciale Verordening Ruimte. De provinciale statencommissie Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen heeft, op verzoek van de gemeenteraad van Woensdrecht, echter op 25 november 2011 aangegeven medewerking te willen verlenen aan de ontwikkeling van de windturbines ter plaatse met toepassing van het instrument van de proactieve aanwijzing.
Het ontwerp bestemmingsplan, het ontwerp van de omgevingsvergunning en het ontwerp van de proactieve aanwijzing liggen voor een ieder ter inzage vanaf 10 juli 2014 gedurende een periode van zes weken, bij de centrale balie van het gemeentehuis te Hoogerheide tijdens openingstijden. U vindt de documenten op “www.woensdrecht.nl” onder de “Wonen & leven” vervolgens “Ruimtelijke plannen” en “Ruimtelijke plannen in procedure”. Tevens is het plan te raadplegen via de landelijke voorziening RO-online.havenkanaal

Tags: , , , , ,

Category: Kleine Windmolens, Onshore windparken, Onshore windparken, Windenergie, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.