CDA vraagt College alternatieve locaties windparken te onderzoeken

| 11 juli 2014

N.a.v. de brief van minister Kamp aan de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windenergie stelt het CDA vragen. Kamp wil dat de provincie bepaalt welke varianten zij wil onderzoeken. En dat hij ieder onderzoek zal betrekken bij de besluitvorming over het windpark N33.

De CDA Statenfractie wil van het college weten of zij naar aanleiding van deze brief alsnog alternatieve locaties voor windparken gaat onderzoeken. Iets waarvan het college in de Statenvergadering van 2 juli j.l. zei dat geen ruimte en tijd voor was.  Het CDA heeft via het Dagblad van het Noorden (d.d. 10 juli) kennis genomen van de strekking van een brief van minister Kamp aan de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windenergie (NLVOW).

Deze strekking komt erop neer dat de minister aangeeft dat het aan de provincie is om te bepalen welke varianten voor de plaatsing van een windmolenpark zij wil laten onderzoeken en dat hij ieder onderzoek zal betrekken bij zijn besluitvorming over het windpark aan de N33.

Naar aanleiding van dit artikel in het dagblad willen wij het College de volgende vragen stellen:

1) Is het College op de hoogte van de brief van minister Kamp aan de NLVOW? En beschikt zij over een afschrift van deze brief. Zo ja, kan deze ter beschikking aan Provinciale Staten worden gesteld?

2) Zo nee, is het College bereidt een afschrift op te vragen en ter beschikking aan Provinciale Staten te stellen?

3) Is het College voornemens naar aanleiding van de reactie van de minister het overleg met de NLVOW aan te gaan?

4) Is het College alsnog voornemens om alternatieve locaties voor windparken te onderzoeken?

5) Hoe verhoudt het debat in Provinciale Staten op 2 juli jl., waarin het College het standpunt verwoorde dat er geen ruimte en tijd beschikbaar was om alternatieven in kaart te brengen, zich tot de reactie van de minister?

6) Deelt het College de mening van het CDA dat de minister nadrukkelijk ruimte biedt en de provincie daadwerkelijk aan zet en daarmee ook grotendeels in control is? De minister geeft immers aan elk alternatief te betrekken in de afwegingen rondom de besluitvorming voor het windpark aan de N33. Is het College voornemens om actief invulling te geven aan de verantwoordelijkheid die bij haar ligt om met draagvlak in de samenleving invulling te geven aan de realisatie van de opgave op het gebied van windenergie (855,5 Mw) voor onze provincie?harderwijk

Bron: CDA

 

 

Tags: , , , , , , , ,

Category: Beleggen, Electriciteit, Groene energie, Onshore windparken, Windenergie, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.