College van B&W van Almere stelt afwijkende beleidsregel slagschaduw Oosterwold vast

| 11 oktober 2020

Ontwikkeling gebied Oosterwold met indicatie van Fase 1 Bron: Overheid.nl

Het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft op 29 september 2020 de Beleidsregel slagschaduw Oosterwold vastgesteld. Almere is hiermee de eerste gemeente die van de huidige wettelijke regeling voor slagschaduw van windturbines afwijkt.

In het gebied Oosterwold is een van de grootste Nederlandse onshore windparken, Windpark Zeewolde, voorzien. Ten noordwesten van Zeewolde en ten oosten van Almere worden 220 solitaire windturbines vervangen door 91 grotere windturbines in lijnopstellingen. Het windpark wordt ontwikkeld door Windpark Zeewolde B.V. (83 turbines), Pure Energie (4) en Eneco (4). Op 2 maart 2018 is het Rijksinpassingsplan Windpark Zeewolde onherroepelijk geworden. Het windpark moet bijdragen aan de energieopgave van de gemeente Almere om in 2030 energieneutraal te zijn.

Naast de energieopgave is er echter tevens sprake van een woningbouwopgave in het gebied. Dit is nodig om de woningdruk te verminderen. Aangezien zowel de woningen als de windturbines nog gebouwd moeten worden kan dit gebied organisch ontwikkeld worden. Tussen de betrokken besturen is afgesproken dat in het gebied beide opgaves maximaal worden ingezet.

De gemeente Almere geeft aan dat het maximale woningbouw wil realiseren zonder stilstand van windturbines, echter op voorwaarde dat een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede leefomgevingskwaliteit worden gewaarborgd.

Het Rijk heeft besloten om, vooruitlopend op de Omgevingswet, Almere de ruimte te geven om haar eigen beleid vast te stellen om deze ambities te kunnen uitvoeren. De vastgestelde Beleidsregel slagschaduw Oosterwold moet maatregelen mogelijk maken waarmee dit gerealiseerd kan worden. De beleidsregel is enkel van toepassing op Fase 1 van de ontwikkeling Oosterwold waar 17 windturbines langs de A27 zijn gepland.

In de huidige regelgeving uit de Activiteitenregeling milieubeheer moet bij overschrijding van slagschaduw windturbines nog stilgezet worden. In de aangepaste Beleidsregel wordt er juist gekeken naar maatregelen die dit kunnen voorkomen zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de leefomgeving.

In de beleidsregel is het beschermingsniveau over het algemeen hoger dan de huidige normering uit de Activiteitenregeling milieubeheer. Zo is er gekozen om de slagschaduwduur per jaar en per dag sterker te beperken dan de Activiteitenregeling nu toestaat. Wel wordt op de slagschaduwgevoelige objecten zelf in voorkomende gevallen meer slagschaduw toegestaan. Door maatregelen toe te passen wordt de slagschaduwduur in gevoelige ruimten echter beperkt tot een in de beleidsregel aangegeven aanvaardbare niveau. Ook kan het in de nieuwe regeling zijn dat bij de bouw van slagschaduwgevoelige objecten als huizen maatregelen toegepast moeten worden. Dit is niet vereist in de huidige regeling. De gemeente loopt hiermee vooruit op de aanstaande Omgevingswet.

De beleidsregel kan pas in werking treden als wijzigingen in het rijksinpassingsplan en het Wijzigingsplan Chw bestemmingsplan Oosterwold zijn doorgevoerd en in werking treden. Deze beleidsregel wordt vanaf 2025 vijfjaarlijks geëvalueerd. Bron: Overheid.nl

Tags: , , , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.