Gemeente Amsterdam wil Amsterdam Wind opstalrecht verlenen voor windturbines Noorder IJ-plas

| 11 mei 2023

© Gemeente Amsterdam

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam is voornemens een recht van opstal uit te geven aan Amsterdam Wind met betrekking tot drie locaties voor de realisatie van windturbines aan de oost- en zuidzijde van de Noorder IJ-plas.

Het betreft drie windturbines met een tiphoogte van maximaal 200 meter en bijhorende infrastructuur. Amsterdam is eigenaar van de grond van de beoogde locaties voor de windturbines. Bij de meeste projecten is de gemeente verplicht om verschillende partijen een kans te geven op gebruik van de grond. Maar omdat er voor het ontwikkelen van windturbines bij de Noorder IJ-plas maar 1 geschikte kandidaat zich heeft gemeld, zijn er geen andere partijen in beeld.

Opstalrecht

Om het windpark te kunnen bouwen heeft Amsterdam Wind toestemming nodig van de gemeente om de grond die nodig is tijdelijk te kunnen gebruiken (tot 31 december 2053). De grond zelf blijft in eigendom van Amsterdam. Dat heet het opstalrecht. Amsterdam maakt via een kennisgeving bekend dat ze dit opstalrecht aan Amsterdam Wind wil uitgeven.

Samenwerkingsovereenkomst

Partijen die het hier niet mee eens zijn, kunnen tot uiterlijk 31 mei 2023 (20 dagen na de kennisgeving ) een kort geding starten bij de rechtbank. Wanneer zich geen andere serieuze kandidaat meldt, of als uit een kort geding blijkt dat er geen andere serieuze kandidaat is, zal gestart worden met het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente Amsterdam en Amsterdam Wind. Hierin zullen de voorwaarden voor verdere ontwikkeling en opstal worden geregeld.

Achtergrond

In 2007 is onder de naam Burgerinitiatief Windenergie voor Noord, een eerste voorstel ingediend voor het onderzoeken en ontwikkelen van windturbines om bij te dragen aan de doelstelling van vermindering van CO2-uitstoot. De coöperaties Amsterdam Noord Energie Coöperatie (WOAN/Amsterdam Wind) en NDSM Energie zijn reeds sinds 2012 actief met de (verdere) ontwikkeling van windenergie in het gebied en hebben hiervoor reeds tweemaal een intentieovereenkomst met de gemeente gesloten. Deze hebben tot nog toe om verschillende redenen niet tot verdere uitvoering geleid.

In al deze tijd heeft zich geen andere gegadigde gemeld. De gemeente heeft in 2020 een nieuwe intentieovereenkomst gesloten met de samenwerkende coöperaties binnen WOAN die voor eigen rekening en risico de windturbines willen ontwikkelen. Deze overeenkomst is gesloten met beide genoemde coöperaties en drie andere burgerenergie coöperaties.

Amsterdam heeft de ambitie om in 2030 minstens 127 megawatt vermogen windenergie te realiseren. Voor deze ambitie zijn nog circa 17 nieuwe windturbines van 3 megawatt nodig. Amsterdam heeft daarvoor in 2020 zoekgebieden aangewezen. De zoekgebieden zijn voor de Regionale Energie Strategie Noord-Holland Zuid 1.0 (RES 1.0) verkleind en geprioriteerd in voorkeursgebieden, reservegebieden en extra reservegebieden.

De voorziene locatie is in de Windvisie Amsterdam aangewezen als zoekgebied voor de ontwikkeling van windenergie en in de RES 1.0 als voorkeursgebied. Volgens de Omgevingsvisie Amsterdam 2050 zal de gemeente op de voorkeursgebieden onder voorwaarden medewerking verlenen aan initiatiefnemers van windprojecten. In zowel RES 1.0 als het coalitieakkoord is ingegaan op lokaal eigenaarschap. De gemeente stimuleert het lokaal eigenaarschap zodat Amsterdammers mee kunnen profiteren. De gemeente wenst coöperatieve vormen van duurzame energieopwekking waarbij minimaal 50% lokaal eigendom is. Daarnaast acht de gemeente het wenselijk dat verdiensten uit de exploitatie van windturbines zo veel als mogelijk ten goede komen aan de directe omgeving van de windturbines.

Omdat het initiatief al die jaren het enige is geweest, de betrokken energiecoöperaties serieuze gegadigden zijn, WOAN een samenwerking is van meerdere (lokale) coöperaties, het initiatief volledig aansluit op de gemeentelijke Windvisie met betrekking tot het bevorderen van windenergie én lokaal eigenaarschap én deel van de verdiensten ten goede komen aan de directe omgeving, beschouwt de gemeente WOAN als enige serieuze gegadigde. Bron: Gemeente Amsterdam

Tags: , , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.