Overijssel kiest slakkengang van 4 molens p/j

| 11 maart 2009
Bron: Omgevingsvisie Overijssel

Het landoppervlak van de provincie Overijssel beslaat ongeveer 10% van dat van heel Nederland. Het aandeel windenergie is met een windpark van 6 MW slechts 0,3% . Meer zal dat de komende jaren ook niet worden.

De meeste lopende projecten (volgens het “projectenboek VROM” zit er nog 110 MW kansrijke projecten in de pijplijn) zitten hopeloos in de vertraging of zijn al gesneuveld door onvoldoende lokaal draagvlak en een ondeugdelijk subsidieregime. De provincie stelt zich in haar nieuwe omgevingsvisie ten doel om het windvermogen in 2020 uit te breiden tot slechts 80 MW. Dat is bij een gemiddelde van het door de provincie gewenste minimum van 2 MW per turbine dus 4 turbines per jaar. Maar het zou ook al gerealiseerd kunnen worden met slechts twee wat grotere parken met elk 8 molens van 5 MW, dus gemiddeld 1,6 molen per jaar.

Ongeveer de helft van de provincie wordt aangemerkt als zoekgebied voor nieuwe locaties, waarbij drie kleine gebiedjes onder Staphorst en Dedemsvaart en bedrijventerreinen groter dan 40 ha. als “kansrijk” worden aangeduid. De andere helft wordt uitgesloten als nationaal landschap, ecologische hoofdstructuur en stroken voor laagvliegende vliegtuigen. Ook hier ontbreekt de al bijna standaard geworden zin bij provinciaal beleid niet, voor het geval de plannen lokaal niet slagen: “Indien initiatieven van gemeenten en particulieren te weinig vermogen opleveren, zullen wij via een inpassingsplan gebiedsontwikkeling starten voor de aanleg van windparken”. Het “inpassingsplan” is het nieuwe beleidsinstrument in de wet ruimtelijke ordening die sinds 1 maart van kracht is en komt in de plaats van de “provinciale aanwijzing”. Het is een provinciaal bestemmingsplan voor een bepaald gebied dat de gemeente “overruled” om provinciale belangen te kunnen doorvoeren, en kent ongeveer dezelfde procedures voor inspraak als het bestemmingsplan. Brancheorganisatie NWEA dringt er in haar reactie op aan dit instrument te gebruiken voor de kansrijke zoekgebieden “want alleen dan kan uw ambitie voor 2020 gestalte krijgen”. De grote vraag is natuurlijk of het “doordrukken” niet meer nadelen (nog meer weerstand) dan voordelen oplevert. In Gelderland heeft de provinciale dreiging om ijn te grijpen al menig gemeentebestuurder en raadslid de hakken in het zand doen zetten. Gelderland overweegt om inpassingsplannen te gaan maken op verzoek van de ontwikkelaars, zie Gelderland wil meer windenergie.

De omgevingsvisie Overijssel werd op 1 juli besproken en vastgesteld door PS. Met betrekking tot de windenergieplannen werden geen wijzigingen aangebracht. Natuur-, toeristen- en landschapsorganisaties hadden met klem aangedrongen op beperking van het aantal zoekgebieden tot twee. Een motie van CDA en SGP daarover werd niet aangenomen.

Zie: Documenten Omgevingsvisie Overijssel.

Category: Windenergie, Windparken

Reacties zijn gesloten.