Plannen Windpark Westpoortweg vastgelegd in bestemmingsplan

| 11 maart 2022
Gemeenteraad Amsterdam keurt zoekgebieden voor 17 windturbines goed

Zoekgebieden windenergie.

Het stadsbestuur van Amsterdam heeft ingestemd met het ontwerpwijzigingsplan ‘Windenergie Sloterdijk III’.  Met het wijzigingsplan worden de locaties en de veiligheidszones van de vier windturbines van het windpark Westpoortweg in het havengebied Westpoort nu ook vastgelegd in het bestemmingsplan. 

De windturbines van Windpark Westpoortweg staan gepland op het terrein van de Rioolwaterzuiveringsinstallatie Amsterdam West van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. De ontwikkeling van het windpark begon al voor het opstellen van de Regionale Energie Strategie (RES). De eerste vergunningaanvraag is in 2016 gedaan, maar de regels van de provincie stonden plaatsing toen niet toe.

Na verruiming van de provinciale regels voor windenergie heeft het waterschap in 2020 opnieuw een vergunningaanvraag ingediend. In 2021 heeft de provincie Noord-Holland de vergunningen afgegeven.

Volledig energieneutraal waterschap

Sander Mager, dagelijks bestuurder van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht: “Om energie te besparen en duurzame energie te produceren heeft het waterschap onder andere een groengasinstallatie gerealiseerd en zijn er meer dan 24.000 zonnepanelen in gebruik genomen. Maar het waterschap wil volledig energieneutraal en het liefst energiepositief opereren. Daarom onderzochten we de mogelijkheden om windenergie te realiseren, ook op het terrein van de rioolwaterzuivering in Amsterdam-West. Deze windturbines zullen ongeveer 40% van de totale elektriciteitsbehoefte van het waterschap dekken. Dat is vergelijkbaar met het jaarlijkse verbruik van ongeveer 8.000 Amsterdamse huishoudens. Dit windpark biedt ons de kans om de ambitie energieneutraal te zijn waar te maken.”

Op dit moment werkt het waterschap aan de (technische) uitwerking van de windturbines, waarbij gekeken wordt of het lukt om vier windturbines te plaatsen met het uitgangspunt dat de werking van de zuiveringsinstallatie niet wordt beïnvloed. Als dat niet lukt, worden het er drie. Het waterschap verwacht eind dit jaar een besluit te nemen over de bouw van het windpark zodat ze over circa twee jaar volledig energieneutraal kunnen zijn.

Het ontwerpwijzigingsplan ligt nog ter inzage zodat belanghebbenden kunnen reageren.

Wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzaamheid): “Ik ben blij dat het waterschap zo voortvarend te werk gaat. Deze windmolens in de haven leveren een substantiële bijdrage aan de Amsterdamse energietransitie en zijn een belangrijke stap naar een duurzame energievoorziening in Amsterdam.”

Zoekgebieden Amsterdam

In 2021 zijn door de gemeenteraad zoekgebieden voor windenergie vastgesteld om binnen de gemeentegrenzen ongeveer 17 extra windturbines te plaatsen. De plannen maken, samen met de ambitie om voor 400 MW aan zonnepanelen op grote daken te plaatsen, deel uit van de RES. Hiermee geeft Amsterdam invulling aan de afspraken die zijn gemaakt in het landelijk Klimaatakkoord. De ontwikkeling van Windpark Westpoort is gestart voor de vaststelling van de RES en valt daarom niet binnen de reflectiefase die nu plaatsvindt. Bron: Gemeente Amsterdam

Tags: , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.