Waterschap combineert waterberging met windenergie

| 11 maart 2016

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) overweegt een waterberging in de gemeente Staphorst beschikbaar te stellen voor de mogelijke ontwikkeling en realisatie van windenergie. Op deze manier kan de locatie worden ingezet voor meerdere doelen: water bergen en het opwekken van duurzame groene energie. Het definitieve besluit om medewerking te verlenen aan het initiatief staat op de agenda van de bestuursvergadering op dinsdag 22 maart a.s.

 

De locatie blijft in de plannen dienstdoen als waterberging, ook als er een windturbine gerealiseerd wordt. De voorbereidingsperiode van een windenergie project duurt vaak lang, aangezien tal van procedures moeten worden doorlopen en onderzoeken worden uitgevoerd.  Onderhavig initiatief bevindt zich nog aan het begin van het ontwikkeltraject. De mogelijke inkomsten voor het beschikbaar stellen van de locatie gebruikt het waterschap voor de uitvoering van de taken.

 

Klimaatverandering is een groot maatschappelijk probleem. Het waterschap werkt hard aan het beperken van de gevolgen o.a. door de aanleg van waterbergingen en sterke dijken. Hans de Jong is lid van het Dagelijks bestuur van het waterschap. Hij legt uit waarom het waterschap het combineren van waterberging met windenergie mogelijk wil maken; “WDODelta probeert zelf het verbruik van energie te beperken. Dit is belangrijk om klimaatverandering tegen te gaan. Het elektriciteitsverbruik van het waterschap is hoog, omdat het zuiveren van het afvalwater afkomstig van huishoudens en bedrijven nu eenmaal veel energie kost. Het waterschap heeft 16 rioolwaterzuiveringsinstallaties. Het (laten) realiseren van windenergie geeft een substantiële bijdrage aan het tegengaan van klimaatverandering. Voor de beeldvorming: Vier windturbines kunnen de volledige elektriciteitsinkoop van WDODelta opwekken”.

Het ontwikkelen en realiseren van windenergie is een langdurig en complex proces waarin veel betrokkenen en verschillende belangen een rol spelen. Het wijzigen van het bestemmingsplan neemt veel tijd in beslag, evenals de onderzoeken die worden uitgevoerd op het gebied van natuur, milieu en veiligheid. Hiernaast dienen verschillende vergunningen te worden verkregen. Het voorbereiden van de bouwwerkzaamheden vergt ook aandacht.

Volgens de projectontwikkelaar De Wolff Nederland Windenergie bevindt het initiatief zich in de beginfase; alle procedures moeten nog worden doorlopen. Het accent zal de komende periode liggen op het verkrijgen van draagvlak voor het initiatief in het gebied. Het communicatie- en participatieproces zal de komende periode verder worden uitgewerkt. De projectontwikkelaar is verantwoordelijk voor alle voorbereidingen en de risico’s van het hierboven beschreven proces. Als de benodigde vergunningen worden verkregen, is het waterschap verplicht om de realisatie toe te staan en krijgt het waterschap een marktconforme vergoeding.

Lees meer

Tags: , , , , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.