Afdeling bestuursrechtspraak vernietigt bestemmingsplan en vergunningen voor Windpark IJsselwind

| 12 mei 2021
Bestemmingsplan Windpark IJsselwind vernietigd

Bron: IJsselwind

Vandaag heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het bestemmingsplan en vergunningen voor Windpark IJsselwind vernietigd. De gemeenteraad moet nu bepalen of en waar de turbines ruimtelijk aanvaardbaar worden geacht.

De gemeenteraad van Zutphen heeft het bestemmingsplan ‘Fort de Pol, Eefde West en Windpark IJsselwind’ in september 2019 vastgesteld. Onderdeel van het bestemmingsplan is het Windpark IJsselwind, een initiatief van IJsselwind B.V. en het Waterschap Rijn en IJssel.

Zij hebben het plan om in dit plangebied gezamenlijk drie windturbines met een tiphoogte tussen de 150 en 170 meter te realiseren waarvan 2 ten Noorden van het Twentekanaal in het buitengebied van Zutphen (IJsselwind B.V.) en 1 op het laagste plateau van Fort de Pol op bedrijventerrein De Mars (Waterschap Rijn en IJssel) .

Het bestemmingsplan omvat verder een al vergund zonnepark op Fort de Pol, de voormalige stortplaats Fort de Pol en het hele Zutphense grondgebied ten noorden van het Twentekanaal. Om de bouw van de drie windturbines mogelijk te maken hebben het college van dijkgraaf en heemraden van het Waterschap Rijn en IJssel, het college van gedeputeerde staten van Overijssel en het college van burgemeester en wethouders van Zutphen een aantal vergunningen verleend, zoals een omgevingsvergunning voor de bouw van de windturbines en de aanleg van een uitweg. Ook is een ontheffing van de Wet natuurbescherming verleend.

Bezwaar

Tegen alle besluiten zijn Stichting Eefde Tegen-wind, GMB BioEnergie Zutphen B.V en vier particulieren en bedrijven in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Zij voeren tal van bezwaren aan, waaronder vrees voor geluid-, trilling-, en schaduwhinder. Ook betwijfelen ze het draagvlak voor de windturbines en maken ze zich zorgen over de veiligheid en de landschappelijke inpassing.

Zo zou de gemeenteraad niet de geluidsbelasting en slagschaduw per inrichting, maar de gezamenlijke geluidsbelasting en slagschaduw van de drie voorziene windturbines hebben beoordeeld. Dit zou betekenen dat zonder extra normstelling de drie voorziene windturbines meer geluid en slagschaduw kunnen veroorzaken dan waar de raad in het onderzoek vanuit is gegaan. Ook wordt de externe veiligheid aangesproken. Een aantal appelanten betogen dat bij het voorzien van een windturbine op bedrijventerrein De Mars ten onrechte geen rekening is gehouden met de mogelijkheid dat op dit bedrijventerrein risicovolle inrichtingen zijn toegestaan. Zo zou de turbine op dermate afstand van een geplande bovengrondse hoogspanningsverbinding komen te staan dat bij het losraken van een rotorblad deze geraakt kan worden.

Negatieve uitspraak

Deze beroepsgronden tegen het bestemmingsplan o.a. leidden tot de conclusie dat het plan in strijd met de artikelen 3:2 (zorgvuldigheid van het onderzoek) en 3:46 (deugdelijkheid van de motivering) van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) zijn vastgesteld. Aangezien de vergunningen gelinkt zijn aan het bestemmingsplan vernietigt de Afdeling zowel het plan als de omgevingsvergunningen.

De gemeenteraad moet nu bepalen of en waar de turbines ruimtelijk aanvaardbaar worden geacht. De Afdeling draagt de gemeenteraad de raad op om binnen vier weken na verzending van deze uitspraak ervoor zorg te dragen de aanpassingen worden verwerkt in het elektronisch vastgestelde plan dat te raadplegen is op de landelijke voorziening, www.ruimtelijkeplannen.nl. Bron: RvS

Tags: , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.