Coalitieakkoord Noord-Holland biedt mogelijkheid voor wind

| 12 juni 2019

De nieuwe coalitie van Noord-Holland presenteerde vandaag, 12 juni, samen met formateur Laura Bromet het Coalitieakkoord 2019-2023 ‘Duurzaam doorpakken!’ gepresenteerd. Hierin staan de plannen voor de komende 4 jaar om Noord-Holland duurzaam, bereikbaar, leefbaar en innovatief te maken. In het akkoord is er ook plaats voor windenergie, zij het onder bepaalde voorwaarden.

Noord-Holland heeft een nieuwe coalitie van GroenLinks, VVD, D66 en PvdA. Het akkoord is het begin van een nieuwe samenwerking tussen de partijen. Het bevat ruim € 200 miljoen aan extra investeringen in schone energie, goede bereikbaarheid per auto, fiets en openbaar vervoer, een gezonde leefomgeving, cultuur, natuur, schoon water, natuurinclusieve landbouw en open landschap.

Klimaat
De nieuwe coalitie wil meewerken om de doelstellingen van Parijs te halen. Om de klimaatambities te realiseren zet de coalitie in op energiebesparing, versnelling van de opwekking van duurzame energie, innovatie en samenwerking met onze partners. In de Regionale Energiestrategieën worden afspraken gemaakt over de optimale wijze om de opwekking van duurzame energie te versnellen. In een routekaart tot 2030 werkt de coalitie uit welke maatregelen het zelf treft.

De focus ligt hierbij op zonne-energie. Daarnaast wordt ingezet op energiebesparing en innovatie, zoals geothermie, waterstof en warmte-koudeopslag. Onder voorwaarden is echter ook windenergie mogelijk.

Windenergie onder voorwaarden
De voorkeur van de coalitie gaat uit naar wind op zee maar het geeft aan dat er ook ruimte op land nodig is voor de plaatsing van windturbines om de energietransitie vorm te geven. Als gevolg hiervan wordt het beleidskader Wind op land gewijzigd.

Binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) komt er ruimte voor de plaatsing van windmolens op basis van het principe ‘ja, mits’. Er wordt hierbij een zorgvuldige afweging gemaakt waar windturbines worden geplaatst. Buiten de MRA hanteert de coalitie een restrictief ‘nee, tenzij’-beleid, tot het moment van vaststelling van de Regionale Energiestrategie Noord-Holland Noord, waarin duidelijk zal worden op welke plaatsen draagvlak is voor de plaatsing van windmolens. Tot dat moment zijn alleen burgerinitiatieven voor nieuwe windturbines mogelijk wanneer breed draagvlak is aangetoond en een goede landschappelijke inpassing is gegarandeerd.

Daarnaast ziet de coalitie ook kansen voor de combinatie van zonne- en windenergie op één locatie en de ontwikkeling van de havens in het Noordzeekanaalgebied en Den Helder tot energiehavens voor het onderhoud van de windparken op zee en de productie en opslag van waterstof.

Het is een akkoord op hoofdlijnen. Tijdens het formatieproces hebben burgers, maatschappelijke organisaties, andere overheden, het bedrijfsleven en ook de oppositiepartijen inbreng geleverd. Op 17 juni 2019 vergaderen Provinciale Staten van Noord-Holland over het coalitieakkoord ‘Duurzaam doorpakken!’ en wordt het nieuwe college geïnstalleerd. Voor het volledige rapport zie Noord-Holland.nl

 

Tags: , ,

Category: Klimaatverandering, Windenergie

Reacties zijn gesloten.