Ontwerpwindturbinebepalingen en bijbehorende plan-MER ter inzage

| 12 oktober 2023

Vanaf vandaag (12 oktober) tot en met 22 november 2023 liggen de ontwerpwindturbinebepalingen en het bijbehorende plan-MER ter inzage. In deze periode kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen.

Sinds 2009 staan de landelijke milieuregels voor windturbines in het Activiteitenbesluit. Deze regels gaan over geluidhinder, schaduw en lichtweerkaatsing van de bewegende wieken (slagschaduw en lichtschittering), en de toegestane veiligheidsrisico’s (ook wel ‘externe veiligheid’ genoemd). Bij de beoordeling of een windturbine of een windpark mogelijk is, gingen overheden ervan uit dat de hinder door de windturbines aanvaardbaar was als het aan deze algemene regels kon voldoen. De hoogste rechter, de Raad van State, gaf dan ook groen licht voor vele windprojecten op land.

In 2021 heeft de Raad van State in Nederland in een zaak over de uitbreiding van Windpark Delfzijl Zuid echter geoordeeld dat het niet juist is om besluiten voor windparken te beoordelen met behulp van de algemene regels uit het Activiteitenbesluit. De reden daarvoor is dat het Europese hof, de hoogste Europese rechter, oordeelde dat die algemene regels zijn gemaakt zonder een MER uit te voeren naar de mogelijke milieueffecten van deze algemene regels. Sinds juli 2021 gelden daarom de algemene milieuregels niet meer. De overheid moest met nieuwe algemene milieuregels komen. In de tussentijd mochten gemeenten nog wel zelf eigen normen opstellen en zo windprojecten doorgang geven.

Inmiddels is alsnog een milieueffectrapport opgesteld. Hierin worden de verschillende alternatieven en varianten uit de Notitie Reikwijdte en Detailniveau verder uitgewerkt. Daarnaast is door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het ontwerpbesluit windturbines leefomgeving opgesteld. Relevante milieu-informatie uit het milieueffectrapport is gebruikt voor de onderbouwing van de ontwerpwindturbinebepalingen.

Zienswijze indienen

Op zowel het milieueffectrapport als op de ontwerpbepalingen kan iedereen tussen 12 oktober en 22 november een zienswijze indienen. De papieren versie ligt ter inzage in Den Haag.

Op 26 en 30 oktober worden hierover online informatiebijeenkomsten georganiseerd. Deze zijn beide van 18.30 uur tot 20.00 uur. In een presentatie worden het ontwerpbesluit windturbines leefomgeving, het milieueffectrapport en de procedure toegelicht en kunnen er vragen gesteld worden. De bijeenkomst op 26 oktober is in het bijzonder bedoeld voor bedrijven in de windenergiesector.

Vervolg

Alle zienswijzen worden door medewerkers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gelezen en beoordeeld. Aan de Commissie voor de milieueffectrapportage wordt advies gevraagd over het milieueffectrapport. Op basis van de ontvangen zienswijzen over het ontwerpbesluit, het milieueffectrapport en het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage zal het ministerie een reactienota opstellen en het milieueffectrapport vaststellen. Indieners van zienswijzen worden hierover geïnformeerd. Bron: Platformparticipatie.nl

Tags: , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.