Concept Participatiekader voor zonne- en windparken gemeente Groningen

| 13 november 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen heeft vorige week het Concept Participatiekader voor zonne- en windparken vrijgegeven.

Om in 2035 CO2-neutraal te zijn, moet er in de gemeente Groningen nog duurzame energieprojecten ontwikkeld worden. De gemeente Groningen geeft hierbij aan dat dit gepaard moet gaan met een zorgvuldig doorgelopen participatieproces en duidelijke financiële afspraken.

Zowel het door de gemeente vastgestelde zonnepark- als het windbeleidskader geeft al een eerste invulling van de benodigde participatie. Het ‘Participatiekader voor zonne- en windparken’ zorgt voor een verdere uitwerking en verduidelijking van de spelregels voor participatie specifiek voor zonne- en windparken.

In het document zijn drie spelregels opgesteld voor de initiatiefnemer. Zo maakt de initiatiefnemer samen met de omgeving een participatieplan en voert dit uit. Daarnaast zorgt de initiatiefnemer voor een omgevingsfonds en legt dit vast in overeenkomst. Tenslotte zorgt de initiatiefnemer voor minimaal 51% lokaal eigendom. Hierdoor ontstaat meer duidelijkheid voor de inwoners en organisaties die in de omgeving van een energieproject wonen, werken of verblijven.

Het ontwerp ‘Participatiekader voor zonne- en windparken’ is tot stand gekomen met inbreng van omwonenden die betrokken waren of zijn bij energieprojecten en een aantal energiecoöperaties. Zij hebben samen met de gemeente de hoofdlijnen van het participatiekader opgesteld, welke vervolgens tijdens een drietal inloopbijeenkomsten zijn getoetst.

Het Ontwerp Participatiekader zonne- en windparken heeft van 12 juli tot 27 september jl. ter inzage gelegen. De inspraakreacties zijn verwerkt in een Nota van Antwoord. Op basis van deze reacties is het Participatiekader verder aangescherpt en verduidelijkt.

In een brief aan de raad vraagt zij de raad nu om eventuele wensen en bedenkingen kenbaar te maken. Mogelijk dat er dan nog aanvullende aanpassingen plaatsvinden. Het college zal uiteindelijk het Participatiekader voor zonne- en windparken vaststellen. Tijdens de bespreking in de raad op 15 november kunnen inwoners inspreken. Bron: Gemeente Groningen

Tags: , , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.