Groen licht voor Net op zee Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha)

| 13 mei 2020

© TenneT

Vandaag deed de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State positief uitspraak over het rijksinpassingsplan “Net op zee Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha) en de bijbehorende natuurvergunning en omgevingsvergunning.

Het rijksinpassingsplan (RIP) dat bij besluiten in april 2019 door de minister van Economische Zaken en Klimaat en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is vastgesteld voorziet in de aansluiting van de platforms van de geplande offshore windparken Hollandse Kust (noord) en het noordelijk deel van het windpark op zee Hollandse Kust (west Alpha) op het landelijk hoogspanningsnet via het bestaande 380 kV hoogspanningsstation Beverwijk.

Netbeheerder TenneT is verantwoordelijk voor de aansluiting. Het project bestaat uit twee platforms op zee, vier 220 kV-kabelsystemen op zee en vier 220 kV-kabelsystemen op land, vier 380 kV-kabelsystemen op land en een transformatorstation van maximaal 30 m hoogte op het industrieterrein IJmond in Wijk aan Zee.

Tevens in april 2019 heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de natuurvergunning (Wet natuurbescherming (Wnb) verleend. In mei 2019 heeft TenneT de omgevingsvergunning verleend gekregen voor het bouwen en oprichten van een 220/380 kV transformatorstation op het perceel Tussenwijkweg 2 in Wijk aan Zee.

Verschillende partijen zijn tegen de vergunningen in beroep gegaan. Onder andere uit vrees voor geluidsoverlast door het transformatorstation, te hoge bouwmaximum en onvoldoende onderzoek naar alternatieve locaties voor het transformatorstation, tegen de benodigde bomenkap en uit vrees voor aantasting van beschermde natuurgebieden zoals het Natura 2000-gebied ‘Noord-Hollands Duinreservaat’ door stikstof.

De Afdeling heeft uitspraak gedaan dat de plannen doorgezet mogen worden. Wel constateerde de Afdeling een gebrek. In de passende beoordeling die aan het RIP en de Wnb-vergunning ten grondslag is gelegd, wordt voor de beoordeling van de effecten van de stikstofdepositie op onder meer het Natura 2000-gebied ‘Noord-Hollands Duinreservaat’ verwezen naar de passende beoordeling die voor het Programma Aanpak Stikstof 2015-2021 is gemaakt. Op grond van de rechtspraak van de Afdeling kunnen de besluiten over het RIP en de Wnb-vergunning op basis hiervan niet worden genomen en zijn daarom in strijd met de Wnb genomen. De Afdeling laat de rechtsgevolgen van zowel het RIP, de Wnb-vergunning en de omgevingsvergunning echter in stand, omdat de minister van LNV en de Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties na het nemen van de besluiten een aanvullende passende beoordeling hebben ingebracht, waaruit de zekerheid is verkregen dat de ontwikkeling de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied niet zal aantasten, zo vermeldt de uitspraak.

Er zijn ook plannen om de aansluiting in de toekomst uit te breiden voor het offshore windpark Hollandse Kust (west Beta). Om dit te kunnen realiseren zal het transformatorstation worden uitgebreid. Voor deze uitbreiding zal een apart RIP worden vastgesteld.

 

Tags: , , , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.