Overheden gaan wind op land versnellen

| 13 februari 2009
bron: VROM

Rijk, Provincies en gemeenten hebben nieuwe afspraken gemaakt over de aanpak van windenergie op land. Vooral de procedures moeten korter, er komt voorlichting en hulp van “windteams”. En eind 2009 moet er een keuze gemaakt worden uit twee te maken plaatsingsmodellen voor de termijn na 2011. Dat melden de ministeries van VROM, EZ, en LNV in een gezamenlijk persbericht:

De ministers Cramer (VROM), Van der Hoeven (EZ) en Verburg (LNV) hebben met provincies (IPO) en gemeenten (VNG) nieuwe afspraken gemaakt over meer windenergie op land. Door het inzetten van windteams, het instellen van een helpdesk en eenduidige informatievoorziening moeten windenergieprojecten sneller gerealiseerd worden. Ook gaat het Rijk door met het wegnemen van belemmeringen in de regelgeving op het gebied van radar, geluid en rentabiliteit.

Aanpak windenergieprojecten

Door de inzet van onder meer windteams, die adviseren bij het doorlopen van de procedures en bij de communicatie tussen de verschillende partijen, kunnen projecten efficiënter worden gerealiseerd. Ook zijn de partijen het eens geworden over het instellen van één helpdesk voor alle vragen rond windenergie, eenduidige en objectieve online informatievoorziening en verdere aanpak van knelpunten in rijksregelgeving op het gebied van radar, geluid, externe veiligheid en rentabiliteit. Het Rijk neemt samen met provincies en gemeenten het initiatief voor een landelijke campagne om draagvlak te vergroten voor windenergie op land.

Langetermijnvisie

Daarnaast gaan het Rijk, IPO en VNG samen met andere partijen een verkenning uitvoeren naar de doorgroeimogelijkheden van windenergie op land na 2011. Dit gebeurt door twee modellen te onderzoeken:

  •  het bundelen van vooral grote windmolens in grootschalige windparken
  • het combineren van windmolens met bedrijventerreinen, havengebieden of met grootschalige infrastructurele projecten

Deze verkenning moet eind 2009 gereed zijn, waarna een keuze gemaakt zal worden uit één of meerdere combinaties van modellen. Deze keuze zal vervolgens vastgelegd worden in een duurzame lange termijn visie. Op basis hiervan zullen de overheden conclusies trekken over nieuwe mogelijkheden en meest geschikte plaatsingsstrategie voor windenergie op land.

(persbericht VROM , bijna volledig overgenomen)

Noot: Uiterst opmerkelijk is dat het potentieel van een derde model, het realiseren van projecten / locaties waarvoor lokaal draagvlak bestaat, niet onderzocht wordt. Men wil kennelijk vooral top-down plannen en regulieren.

 

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.