Start inspraak Ontwerp Participatiekader voor zonne- en windparken in Groningen

| 13 juli 2023

Start inspraak Ontwerp Participatiekader voor zonne- en windparken in GroningenHet college van burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen heeft op 4 juli 2023 het Ontwerp Participatiekader voor zonne- en windparken vrijgegeven voor inspraak. Van 12 juli tot 27 september 2023 kan hierop gereageerd worden.

 

Als de gemeente Groningen de doelstelling wil halen om in 2035 CO2-neutraal te zijn, zullen er meerdere zon- en windprojecten ontwikkeld moeten worden in de nabije toekomst. De gemeente geeft aan dat inwoners en betrokkenen op een rechtvaardige manier moeten kunnen participeren in deze grote ontwikkelingen – zowel procesmatig, als financieel.

Zowel het door de gemeente vastgestelde Beleidskader Zonneparken 2021-2025 en Beleidskader Windkracht Groningen 2018 geeft al een eerste invulling van de benodigde participatie. De “Participatiekader voor zonne- en windparken” zorgt voor een verdere uitwerking en verduidelijking van de spelregels voor participatie specifiek voor zonne- en windparken. Het participatiekader is van toepassing op nieuwe en lopende projecten binnen de gemeente en is van toepassing op het proces nadat de locatiekeuze voor zon- of windprojecten is vastgesteld.

In dit document geeft de gemeente aan op welke manieren inwoners mee kunnen doen aan het ontwikkelen van een zon- of windproject. Het geeft tevens de spelregels weer over de wijze waarop de initiatiefnemer de omwonenden, betrokkenen en belangstellenden dient te betrekken bij het desbetreffende zon- of windproject. Het omschrijft daarnaast niet alleen procesparticipatie, maar ook actieve en passieve financiële participatie.

3 spelregels

In het ontwerp participatiekader zijn 3 spelregels opgesteld voor de initiatiefnemer. 1. deze maakt samen met de omgeving een participatieplan, 2: zorgt voor een omgevingsovereenkomst waarin afspraken over mitigatie staan verwerkt, en 3: voor minimaal 51% lokaal eigendom. Hierdoor moet meer duidelijkheid ontstaan voor de inwoners en organisaties die in de omgeving van een energieproject wonen, werken of verblijven.

Het Ontwerp Participatiekader voor zonne- en windparken is tot stand gekomen met inbreng van omwonenden die betrokken waren of zijn bij energieprojecten en een aantal energiecoöperaties. Zij hebben samen met de gemeente de hoofdlijnen van het participatiekader opgesteld. Vervolgens zijn deze hoofdlijnen getoetst tijdens een drietal inloopbijeenkomsten.

Vervolg

Alle reacties worden samengevoegd in een Nota van Beantwoording. Als het nodig en mogelijk is, wordt het Participatiekader voor zonne- en windparken hierop aangepast.

De Nota van Beantwoording wordt samen met het definitieve concept voorgelegd aan de gemeenteraad. Naar verwachting stelt de gemeenteraad het Participatiekader voor zonne- en windparken eind 2023 vast. Bron: Gemeente Groningen

Tags: , , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.