Energie & Klimaat bij verkiezing geen issue

| 14 april 2010

Alle concept verkiezingsprogramma’s zijn bekend. Bij de behandeling in de media is al gebleken dat energie, milieu en klimaat geen thema zijn. In de programma’s komt windenergie slechts bij een enkeling als thema voor (PVV, Groen Links)

In de rechter kolom hebben we de passages over (duurzaam) energiebeleid geciteerd. Opvallend is dat er veel gepleit wordt voor de invoering van een verplicht aandeel duurzaam voor energiebedrijven, als vervanging van het (huidige) SDE subsidiesysteem. De lobby van CE-Delft en enkele energiebedrijven heeft kennelijk succes gehad, De PvdA specificeert het percentage zelfs naar een (volstrekt onhaalbare) 35% duurzame stroom in 2020 en GroenLinks houdt het op 30%. VNO-NVC is tegen en waarschuwt voor hoge kosten van dat systeem: ” Het plan van de minister om energieproducenten te verplichten een deel van hun productie duurzaam te maken, is verkeerd. Hierdoor zal de prijs van elektriciteit in Nederland flink stijgen. Nu al is het voor de Nederlandse energieproducten lastig om goedkope energie te leveren en dat zal zo in de toekomst alleen maar problematischer worden met alle gevolgen van dien voor hun concurrentiepositie. Nu de maatschappelijke vooroordelen over kernenergie voor een groot deel zijn weggenomen, lijkt de tijd daar om deze energievorm die niet alleen relatief schoon is, maar ook zuinig en zeker, weer een nieuwe kans te geven”. Zie: VNO-subsidiebeleid. Brancheorganisatie NWEA schrijft in een reactie op de open brief van minister van der Hoeven over het subsidiebeleid dat “een verplichtingenstelsel voor leveranciers van elektriciteit op termijn mogelijk een goed instrument is” en “voor de korte termijn is een opslag op het elektriciteitstarief logischer ” (dan financiering uit de Rijksbegroting).

GroenLinks is volstrekt onrealistisch met de wens van maar liefst 10.000 MW wind op zee in 2020.

Hieronder noemen we de standpunten voor zover ze concreet genoemd zijn ten aanzien van een aantal issues. Er achter staat tussen haakjes, voor zover interessant of relevant, het aantal zetels dat daar bij hoort volgens de laatste peiling van Maurice de Hond van 21 april. Zie: n9.noties.nl.

Stimuleringssystemen (windenergie en mogelijk andere vormen)

  • Verplicht aandeel duurzaam: PvdA, GroenLinks, CU, SP, PvdD, SGP (65)
  • Stoppen met (veel) subsidies: PVV, VVD, SGP
  • Voor een feed-in systeem: D66, GroenLinks, PvdD
  • Meer aandacht voor innovatie: CDA, VVD. SGP

Kernenergie

  • voor uitbreiding: VVD, PVV, CDA, TON, SGP (77)
  • tegen uitbreiding: Groen Links, PvdD, SP, CU, D66, PvdA (73) (CU, D66 en PvdA niet absoluut tegen maar tenzij…)
  • Borssele moet worden gesloten: GroenLinks, SP,

(alle atoomstandpunten ook gedetailleerd bij: www.laka.org)
Windenergie, algemeen

Windenergie wordt in slechts een paar programma’s genoemd, nergens doelstellingen voor vermogens of percentages, met uitzondering van 10.000 MW wind op zee in 2020 bij GroenLinks.

Wind op zee

Voor meer wind op zee: D66, Groenlinks,

Wind op land

De overheid moet voor voldoende locaties zorgen: GroenLinks

Category: Overheid, Windenergie

Reacties zijn gesloten.