GS: 5 windturbines op locatie aan het Spui in Korendijk

| 14 maart 2016

Gedeputeerde Staten hebben het ontwerpinpassingsplan, het milieueffectonderzoek (MER) en de ontwerpvergunningen voor windenergie op de locatie aan het Spui in gemeente Korendijk vastgesteld. Uit het MER blijkt dat de locatie aan het Spui geschikt is voor de realisatie van een windpark. Het voorkeursalternatief voor de inrichting van de locatie is: 5 turbines opgesteld in een lijn. De stukken liggen ter inzage van 17 maart tot en met 28 april. In deze periode kan iedereen een zienswijze indienen.

 

Provinciale Staten hebben eind 2014 besloten om voor de locatie Spui in de gemeente Korendijk een provinciaal inpassingsplan (PIP) op te stellen. Gedeputeerde Han Weber: “Ik begrijp dat de komst van windmolens impact heeft op de leefomgeving van omwonenden. Tegelijkertijd is het maatschappelijk belang van een snelle overgang naar schone energie heel groot. Windenergie is hierbij momenteel cruciaal. Daarom gaan we door met het realiseren van het windpark. Om de belangen van omwonenden, natuur en milieu zo goed mogelijk mee te wegen heeft de provincie afgelopen jaar in samenwerking met de initiatiefnemer van het windpark Klein Piershil B.V. veel overlegd met belanghebbenden. Want juist als er weerstand is vind ik het belangrijk om te kijken hoe je voor behoeften en wensen ruimte kunt maken.”

 

Er zijn gesprekken gevoerd met direct omwonenden rond de locatie aan het Spui en met een klankbordgroep. In de klankbordgroep zaten vertegenwoordigers van gemeenten, bewonersverenigingen en andere organisaties. Dit heeft geleid tot aanpassingen in het milieueffectonderzoek, aanpassing van de inrichting van het windpark en een participatieplan waarin de initiatiefnamer regelingen voor financiële participatie en compensatie aan de omgeving aanbiedt. Zo komt er bijvoorbeeld een burenregeling van € 50.000 euro die bedoeld is voor maatregelen aan woningen van direct omwonenden om mogelijke hinder te verminderen en wordt er minimaal € 225.000 in een gebiedsfonds gestort waaruit projecten kunnen worden gefinancieerd die belangen van lokale groepen vertegenwoordigen.

 

Inrichting locatie en voorkeursalternatief

Om de locatiekeuze en de inpassing van de windturbines zorgvuldig te laten verlopen, hebben de provincie en de initiatiefnemer van het beoogde windpark een gezamenlijk milieueffectrapport (MER) laten opstellen. Uit het MER blijkt dat de locatie aan het Spui geschikt is voor de realisatie van een windpark.

In het MER zijn ook verschillende inrichtingsalternatieven voor deze locatie onderzocht. Zoals het aantal en het type turbines, en de opstelling in een rechte lijn of een boog. Het onderzoek beschrijft de gevolgen van de verschillende varianten voor onder andere geluid, slagschaduw, ecologie en energieopbrengst. Een opstelling van 6 turbines in een boog scoort hoog op financieel en energetisch rendement. Maar gelet op de omgeving van deze locatie, gesprekken in de klankbordgroep en het advies van de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) is de voorkeursvariant geworden: 5 turbines opgesteld in een rechte lijn. Op deze opstelling zijn het ontwerp inpassingsplan en de ontwerp vergunningen voor het Windpark Spui gebaseerd.

 

Schone energie in Zuid-Holland

De provincie stimuleert de overgang naar een schone, betaalbare en toekomstbestendige energievoorziening. Hiervoor zijn verschillende energiebronnen en technologieën nodig. Denk aan energie uit zon, getijde, biomassa, aardwarmte. Windenergie, opgewekt door windmolens, levert een cruciale bijdrage. Een moderne windmolen is ruim 3 megawatt en levert groene stroom voor ruim 1800 huishoudens. De provincie heeft met de rijksoverheid afgesproken om in 2020 in totaal 735,5 megawatt aan windenergie mogelijk te maken in Zuid-Holland.

 

Inzage en zienswijze

De inzage- en zienswijzeperiode loopt van 17 maart tot en met 28 april. Alle genoemde ontwerpbesluiten en de bijbehorende stukken zijn vanaf dinsdag 15 maart te raadplegen en downloaden via de provinciale website: www.zuid-holland.nl/windenergiekorendijk.

Zie ook www.zuid-holland.nl/windenergiekorendijk

 

Tags: , , , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.