Meer natuuronderzoek nodig voor windpark Hollandse Kust (west)

| 14 april 2021

Meer natuuronderzoek nodig voor windpark Hollandse Kust (west) Er is meer natuuronderzoek nodig Voor windpark Hollandse Kust (west). Dit adviseert de Commissie voor de milieueffectrapportage de minister van Economische Zaken en Klimaat. Met name de gevolgen van stikstof en de gevolgen voor het bodemleven zijn nog niet voldoende in kaart gebracht.

De Nederlandse overheid wil windenergie op zee opwekken. Hollandse Kust (west) maakt deel uit van de Routekaart Wind op Zee 2030. Eerder zijn de windenergiezones geselecteerd. Een kavelbesluit bepaalt waar en onder welke voorwaarden een windpark kan worden gebouwd in de windenergiezone Hollandse Kust (west). Voordat de minister van Economische Zaken en Klimaat (in overeenstemming met overige ministers) een kavelbesluit neemt, worden de milieueffecten van een windpark onderzocht in een milieueffectrapportage (MER).

Twee sites

In de windenergiezone Hollandse Kust (west) is ruimte voor minimaal twee kavels van (maximaal) 760 MW elk. Voor Kavel VI zijn een voorkeursligging en een alternatieve ligging onderzocht, voor Kavel VII één locatie. De MER’s zijn opgesteld. Kavel VII en de voorkeursligging voor Kavel VI hebben (licht)negatieve effecten op aanvaringen met vogels en leiden tot habitatverlies. De minister had de Commissie gevraagd te adviseren over de milieueffectrapportage voor dit windpark.

Toekomstig Natura 2000-gebied

Hoewel het rapport gedetailleerd is en het uitgevoerde onderzoek diepgaand is, concludeert de Commissie dat op sommige punten inzicht ontbreekt. Zo is het nog niet voldoende duidelijk wat de gevolgen zijn van stikstofdepositie in de bouwfase voor dit natuurgebied. Daarnaast zijn de effecten op het toekomstige Natura 2000-gebied Bruin Bank, een belangrijk vogelgebied, onvoldoende beschreven. Ten derde richt het onderzoek zich niet op de impact op soorten die in of op de zeebodem in dit specifieke gebied leven. Ten slotte is de uitkomst van een FSA (Formal Safety Assessment) studie niet meegenomen in het scheepvaartveiligheidsonderzoek naar de effecten van een doorvaart door het windpark.

Om het milieubelang volwaardig mee te wegen bij het besluit over de kavels, adviseert de Commissie het rapport op bovenstaande punten aan te vullen.

Tags: , , , , ,

Category: Offshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.