Omgevingsvergunning voor Windpark Hartelbrug II opnieuw

| 14 november 2019

De omgevingsvergunning voor Windpark Hartelbrug II moet opnieuw herziend worden. Dit werd op 13 november door de Raad van State bekend gemaakt. Het windpark is al sinds 2014 operationeel maar kent veel problemen omtrent de omgevingsvergunning.

Windpark Hartelbrug II is gelegen op de noordelijke oever van het Hartelkanaal, ter hoogte van Geervliet en Heenvliet. Dit gebied was aangewezen door de gemeente Rotterdam en Port of Rotterdam als alternatieve locatie voor het voormalige windpark van 6 turbines langs het Hartelkanaal. Het park bestaat uit 8 windturbines van 3 MW in lijnopstelling. Het betreft Enercon type E101 windturbines met een ashoogte van 99 m, een tiphoogte van 150 m en een rotordiameter van 101 m. Het windpark is een initiatief van XL Wind, gemeente Rotterdam, gemeente Nissewaard, de DCMR en het Havenbedrijf Rotterdam waarbij XL Wind het windpark exploiteert.

In 2014 had de rechtbank Rotterdam in een uitspraak de in 2011 toegekende omgevingsvergunning nietig verklaard. De gemeente Rotterdam zou omwonenden in Heenvliet en Geervliet onvoldoende hebben geïnformeerd. De gemeente moest een nieuwe vergunningverleningsprocedure starten. In 2017 werd deze opnieuw verleend waarna wederom beroep hiertegen is gedaan door de omwonenden. Omwonenden van het windpark verzetten zich tegen de omgevingsvergunning vanwege de negatieve gevolgen van het windpark voor hun woon- en leefklimaat. In 2018 werd de omgevingsvergunning opnieuw nietig verklaard waarna op 30 oktober 2018 wederom een omgevingsvergunning verleend.

In deze nieuwe omgevingsvergunning zijn voorschriften opgenomen ten aanzien van de geluidproductie van de windturbines, waarmee is geborgd dat geen belangrijke nadelige milieugevolgen optreden. XL Wind en omwonenden, zijn tegen de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften, die alle betrekking hebben op geluid afkomstig van de windturbines in de nachtperiode, in beroep gegaan. XL Wind zou die regels te streng en onnodig vinden terwijl deze volgens de omwonenden juist onvoldoende zekerheid zou bieden dat geluidsreductie wordt bereikt. Verder zeggen zij dat er sneller metingen moeten worden gedaan en sneller aanvullende geluidsmaatregelen nodig zijn. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft beide zaken op 3 september jl. op zitting behandeld. XL Wind heeft gelijk gekregen in deze zaak. De gemeente Rotterdam moet nu opnieuw een omgevingsvergunning ontwerpen.

Tags: , , ,

Category: Onshore windparken, Onshore windparken, Wereldwijd, Windparken

Reacties zijn gesloten.