Ontwerp provinciaal inpassingsplan en ontwerpbesluiten Windpark Horst en Telgt binnenkort ter inzage

| 14 december 2023

Vanaf 28 december 2023 tot en met woensdag 7 februari 2024 ligt het ontwerp provinciaal inpassingsplan samen met de ontwerpbesluiten voor Windpark Horst en Telgt officieel ter inzage. Iedereen kan dan reageren door een zienswijze in te dienen.

Prowind en energiecoöperatie Veluwe-Energie hebben het initiatief genomen voor een windpark van 7 windturbines. Het windpark moet jaarlijks voldoende stroom opwekken om het equivalent van ongeveer 40.000 huishoudens in hun stroomgebruik te voorzien. Een aansluiting op het stroomnet is al geregeld en de initiatiefnemers voeren op dit moment onderzoek uit hoe het windpark kan bijdragen aan het verlichten van het stroomnet.

Voordat zij het windpark kunnen bouwen is een inpassingsplan (provinciaal bestemmingsplan) nodig en moeten er vergunningen en ontheffingen worden verleend. Provincie Gelderland doet dit op verzoek van en samen met de gemeenten Ermelo en Putten.

Hoe is het inpassingsplan tot stand gekomen?

Op 7 maart 2023 stelde provincie Gelderland het voorkeursalternatief en het voorstel voor de lokale milieunormen voor het windpark Horst en Telgt vast. Sindsdien is het milieueffectrapport (MER) aangevuld en bijgewerkt, zijn de ontwerpbesluiten voorbereid en is een provinciaal inpassingsplan opgesteld. De vooroverlegpartners van de initiatiefnemers en de gemeenteraden zijn gevraagd op het concept inpassingsplan te reageren. Ook werden gesprekken gevoerd met de klankbordgroep en de omgeving over de plannen. Op basis van de ingediende reacties en de gesprekken met gemeenten, overlegpartners, klankbordgroep en omgeving is de laatste versie van het aanpassingsplan opgesteld: het ontwerp inpassingsplan. Gedeputeerde Staten van Gelderland stelden dit ontwerp nu vast en leggen het ter inzage.

2 Turbines onder voorwaarden

Het windpark in het ontwerp inpassingsplan bestaat uit 5 windturbines en 2 onder voorwaarden. De 2 oostelijke windturbines kunnen alleen worden gebouwd als ze voldoen aan het toekomstige beleid over de Wespendief. Omdat het beleid over de Wespendief nog niet klaar is, is er eind 2023 geen aanleiding om het ontwerp PIP met minder dan 7 windturbines ter inzage te leggen. Bij vaststelling van het PIP wordt definitief getoetst aan het beleid voor de Wespendief. Dit kan dan alsnog gevolgen hebben voor de mate van stilstand en/of het aantal turbines in het windpark.

In het ontwerp inpassingsplan zijn ook lokale milieunormen opgenomen. Naast de eerder vastgestelde norm voor geluid (45 decibel) zijn nu ook aanvullende normen voor laagfrequent tonaal geluid, geluid in de nacht en een strengere slagschaduwnorm van bijna 0 uur per jaar in het plan verwerkt.

Reageren op de plannen

Vanaf donderdag 28 december is hier een link naar de digitale stukken te vinden en liggen deze in de gemeentehuizen van Ermelo en Putten en op het Huis der Provincie in Arnhem. Reageren op het ontwerp inpassingsplan en de ontwerp vergunningen kan van 28 december 2023 tot en met 7 februari 2024. Op 10 en 16 januari 2024 organiseert het project spreekuren om de plannen toe te lichten. Aanmelden voor de spreekuren kan via de projectpagina. Bron: Prowind

Tags: , , , , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.