Plannen Windpark Eemshaven-West ter inzage

| 14 juli 2020

© Provincie Groningen

Vattenfall heeft op 18 juni 2020 bij de Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen een notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) voor Windpark Eemshaven-West ingediend. Vanaf vandaag, 14 juli, tot en met 7 september 2020 ligt deze online ter inzage.

Het energiebedrijf wil samen met Stichting Eemswind, bestaande uit grondeigenaren van de Emmapolder en de Eemspolder, een windpark in de Emmapolder, het gebied ten westen van de Eemshaven in de gemeente Het Hogeland ontwikkelen. Het park moet een vermogen tussen de 44 en 99 MW gaan hebben. Vattenfall hoopt in 2023 te starten met de bouw van het windpark en deze in 2024 gereed te krijgen.

De Eemshaven is één van drie concentratiegebieden voor windenergie in de provincie Groningen. Het zoekgebied voor windpark Eemshaven West ligt globaal tussen de Waddendijk en de Binnenbermsloot (ten westen van de Eemshaven). In de Emmapolder, ten oosten van het geplande windpark, liggen al de windparken Eemsdijk en Westereems.

Door de grootte van het project is de provincie het bevoegd gezag. De NRD is de eerste stap in de ruimtelijke procedure en heeft als doel belanghebbenden te informeren over de plannen voor het windpark en beschrijft wat er in de milieueffectrapportage (MER) onderzocht wordt. Daarna worden er een milieueffectrapportage (m.e.r.) en een provinciaal inpassingsplan (PIP) opgesteld. Als dit afgerond is, wordt er een omgevingsvergunning verleend.

Iedereen kan een reactie op de NRD geven door een zienswijze in te dienen. Tijdens de inspraakperiode organiseert Vattenfall samen met de provincie een informatiesessie direct na de vakantieperiode in augustus.

Tags: , , , ,

Category: Onshore windparken

Reacties zijn gesloten.