Provincie Zuid-Holland neemt regie bij ontwikkeling windenergie in Katwijk en Lansingerland

| 14 september 2023

In het nieuwe coalitieakkoord ‘Krachtig Zuid-Holland 2023-2027’ hebben de coalitiepartijen opgenomen dat de provincie meer regie neemt op de ontwikkelingen rond windenergie.

In het Klimaatakkoord heeft de provincie Zuid-Holland afspraken gemaakt met het Rijk en gemeenten om zich in te zetten voor het opwekken van duurzame energie. Een belangrijk onderdeel daarvan is windenergie. In het nieuwe coalitieakkoord staat dat de provincie de afspraken uit het klimaatakkoord en met de energieregio’s nakomt en onder meer de realisatie van tientallen nieuwe windturbines mogelijk gaat maken. Voor de realisatie van wind op land is de landschapskwaliteit een belangrijk kader. Nieuwe windturbines worden zo goed mogelijk ingepast in het landschap en sluiten aan bij de omgevingskenmerken. In samenwerking én participatie met omwonenden en andere belanghebbenden.

Verkenning alternatieve windlocaties

Om uitvoering te geven aan het nieuwe coalitieakkoord ‘Krachtig Zuid-Holland 2023-2027’ worden dit najaar verkennende onderzoeken uitgevoerd naar mogelijke locaties voor windenergie, onder andere in de gemeente Lansingerland en bij het Valkenburgse Meer in Katwijk.

In Lansingerland worden de kansrijke zoekgebieden uit het haalbaarheidsonderzoek van de gemeente onderzocht. Er wordt onder andere gekeken naar technische belemmeringen en effecten op natuur, landschap, cultuurhistorie en recreatie.

Bij het Valkenburgse Meer gaat de provincie een onafhankelijk haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren. De uitkomsten van dit onderzoek worden verwacht begin 2024. Aan de hand van de resultaten van het onderzoek zullen de turbine(s) ingepast worden in de omgeving. Daarbij zullen de vele andere belangen die op deze locatie spelen meegenomen worden.

De provincie en windenergie

Windenergie levert een belangrijke bijdrage aan de doelstellingen voor meer duurzame energie. De provincie is bevoegd gezag voor windenergieprojecten met een opwek groter dan 5 megawatt (twee grote windturbines of meer). Zuid-Holland is een drukbevolkte provincie met weinig open ruimte. Daarom is de provincie terughoudend met zonne-energie op land en zet zich in voor een goede inpassing van windenergie in het landschap. De provincie werkt nauw samen met partners in de regio aan windprojecten met gemeenten in de Regionale Energiestrategieën (RES), waar gemeenten, waterschappen en provincie samenwerken om te onderzoeken en bepalen wat de beste locatie is om zon- en windenergie in de regio te ontwikkelen. Bron: Provincie Zuid-Holland

Tags: , , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.