Voorstel nieuwe beleidskader duurzame energie gemeente Meierijstad ziet weinig ruimte voor wind

| 14 april 2023
Het college van B & W van de gemeente Meierijstad in de provincie Noord-Brabant heeft het nieuwe ‘Beleidskader duurzame energie opwek’ bij de gemeenteraad voorgelegd. Hierin lijkt weinig plaats voor windenergie.

Beleidskader duurzame energie opwek

De gemeente Meierijstad wil in 2050 CO2-neutraal zijn. Hiervoor is in 2019 is de eerste stap gezet door het vaststellen van het beleidskader ‘De toekomst van zon en wind in Meierijstad’. In het kader staan de algemene voorwaarden die voor élke vorm van duurzame energie opwek op land gaan gelden (bijv. zon, wind, geothermie, aquathermie, biomassa). Na twee jaar is deze beleidskader geëvalueerd en herzien.

Uit deze beleidskader blijkt dat de gemeente op een andere manier wil omgaan met initiatieven voor de opwek van duurzame energie. Zo wil ze zelf meer regie houden en een actieve rol vervullen bij de omgevingsdialoog, inwoners mee laten profiteren van opbrengsten en de schaarse grond bij voorkeur voor dubbelfuncties inzetten. Ook stelt ze een onderzoek naar een lokaal investeringsplatform voor; en naar de haalbaarheid van opwek van zonne-energie boven parkeren, op gevels en op reststroken.  Bepaalde beperkingen voor windenergie zorgen ervoor dat de gemeente in de nieuwe beleidskader vooral wil inzetten op zonne-energie.

Windpark Veghel Win(d)t en zoekgebieden

Op dit moment is er binnen de gemeente Meierijstad één windpark van vier windturbines in ontwikkeling. Dit is windpark Veghel Win(d)t, langs de A50, nabij bedrijventerrein De Dubbelen en De Amert. Daarnaast zijn er vier zoekgebieden voor wind geïdentificeerd. Deze zoekgebieden zijn in de onderzoeken van de planMER (milieueffectrapport) nader onderzocht.

Hieronder een overzicht van de vier zoekgebieden en de uitkomst van de planMER:
· Zoekgebied 1: Wijboschbroek langs de Zuid-Willemsvaart/ N279:  ongeschikt
· Zoekgebied 2: Rooise heide/Schijndelse heide ten westen van de Schijndelseweg: geschikt
· Zoekgebied 3: Schijndelse heide ten oosten van de Schijndelseweg: beperkt geschikt
· Zoekgebied 4: Het Lijnt langs de Zuid-Willemsvaart/N279 (4A en 4B): 4A: beperkt geschikt, 4B: ongeschikt

Voorlopig geen nieuwe grootschalige windturbineprojecten

Uit de radaronderzoeken bleek echter dat er op dit moment geen grootschalige windturbines geplaatst lijken te kunnen worden. Daarom is het beleidskader op dit moment voor deze wijze van duurzame opwek niet verder ingevuld. Mogelijk wordt in de toekomst een (technische) oplossing gevonden waardoor dit wel mogelijk is. Bijvoorbeeld door versterking van de radar; het vervallen van de (provinciale) eis dat er minimaal 3 windturbines bij elkaar moeten staan of door technische ontwikkelingen van windturbines. Wanneer er in de toekomst toch mogelijkheden blijken te zijn zal dit beleidskader verder aangevuld worden. Ondanks dat de Plan-Mer dus gepauzeerd is, worden de onderzoeksresultaten wel overgenomen.

Omdat windturbines een belangrijk onderdeel in de energievoorziening kunnen zijn, ziet de gemeente dus niet definitief af van deze vorm van opwek. Op dit moment lijken er echter binnen de gemeente geen mogelijkheden te zijn voor grote windturbines, zo stelt het kader.

Kleine windmolens

Wel was er binnen het oude beleid al de mogelijkheid om kleinschalige windturbines te
realiseren. Deze mogelijkheid is ook opgenomen in het nieuwe beleid. Hiervoor zijn enkele voorwaarden van toepassing, waaronder dat aangetoond is dat met zonnepanelen alleen niet voorzien kan worden in de eigen energiebehoefte en de tiphoogte niet meer dan 25 meter bedraagt.

Op 25 mei buigt de gemeenteraad zich over het voorstel.

Tags: , , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.