Wet windenergie op Zee a.s. dinsdag Eerste Kamer

| 14 juni 2015

Het wetsvoorstel “Wet windenergie op Zee” welke op 26 maart j.l. aangenomen werd door de Tweede Kamer heeft tot doel de opwekking van windenergie op zee te bevorderen, ook ter uitvoering van het Energieakkoord voor Duurzame Groei. Daartoe beoogt het een integraal wettelijk stelsel te bieden voor de aanwijzing van geschikte locaties voor windparken op zee en de uitgifte van vergunningen voor de bouw en exploitatie van deze windparken. De politieke partijen CDA,  ChristenUnie, SGP, VVD, Houwers, Klein,  Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, Van Vliet, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD en SP stemden voor.

Het uitgangspunt van het voorstel is dat windparken alleen gebouwd mogen worden op locaties (kavels) die zijn aangewezen in een kavelbesluit. Kavels worden uitsluitend aangewezen binnen een gebied dat is aangewezen in het nationaal waterplan. In het kavelbesluit wordt bepaald waar en onder welke voorwaarden een windpark gebouwd en geëxploiteerd mag worden. Het kavelbesluit bepaalt niet wie het recht heeft om op die locatie een windpark te bouwen en te exploiteren. Op het vaststellen van een kavelbesluit volgt de procedure van het verlenen van een vergunning. Alleen de houder van een vergunning heeft het recht om op de locatie van de kavel een windpark te bouwen en te exploiteren.

Bij de voorbereiding van een kavelbesluit zal een milieueffectrapport worden gemaakt. Bij de aanwijzing van een kavel zullen de uitgangspunten en het afwegingskader voor de Noordzee worden betrokken. Op het vaststellen van een kavelbesluit is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het wetsvoorstel voorziet verder in het instrumentarium voor de bestuursrechtelijke en de strafrechtelijke handhaving van het verbod om zonder vergunning op grond van dit wetsvoorstel een windpark op te richten of in werking te hebben en van het verbod om in strijd met het kavelbesluit en de vergunningvoorschriften te handelen.

De Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken (EZ) heeft op 11 juni 2015 de nota naar aanleiding van het verslag ontvangen.De plenaire behandeling van het voorstel vindt plaats op 16 juni 2015.

gemini

Bron: Eerste Kamer

Tags: , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.