Windparken Deil en Avri stap dichterbij

| 14 juli 2015

Met het indienen van een principeverzoek bij de gemeenten Neerijnen en Geldermalsen is de ontwikkeling van Windpark Deil weer een stap dichterbij gekomen. Het windpark is gepland bij het knooppunt Deil, waar A2 en A15 elkaar kruisen. Er zijn 9 tot 11 windturbines voorzien. Prodeon is een van de samenwerkende ontwikkelaars. Tegelijk met het verzoek voor Deil is een vergelijkbaar principeverzoek ingediend voor het nabijgelegen Avri-terrein.

Met de verzoeken wordt de gemeentes formeel gevraagd of ze bereid zijn de procedures in gang te zetten om bestemmingsplannen te wijzigen en vergunningen voor de windturbines af te geven. De verzoeken zijn ingediend door zes samenwerkende partijen: de vier ontwikkelaars Prodeon, Raedthuys, Wind & Co (Yard Energy) en Winvast, de Burgerwindcoöperatie Geldermalsen-Neerijnen en Staatsbosbeheer. In het najaar beslissen de gemeentes over die verzoeken. Als vervolgstap voor Deil wordt dan een milieueffectrapportage uitgevoerd.

Knooppunt Deil is enkele jaren geleden door de Provincie Gelderland en de betrokken gemeentes aangewezen als gewenst gebied voor windenergie. Naar verwachting komen de windturbines aan de zuidkant van de A15, oostelijk en westelijk van de A2 op grondgebied van zowel Neerijnen als Geldermalsen.

Volgens de gemeentelijke Windvisie liggen juist in dit gebied kansen, omdat er geen aaneengesloten woonbebouwing is en turbines parallel aan de A15 en Betuwelijn goed in het landschap passen. Dat laatste is bevestigd in een onlangs door landschapsarchitecten opgestelde landschapsvisie.

“Prodeon is verheugd dat de ontwikkeling van het windpark weer een stap verder is. Het gaat immers om een locatie waar windenergie goed mogelijk is. Een gebied dat ook al langer is opgenomen in het beleid van de provincie als mogelijke locatie voor windenergie”, meent Prodeon-directeur Bert van der Sluis: “Prodeon zelf is al sinds 2012 actief in het gebied en heeft toen voor het Molenveld (het zuidoostelijke deel van het knooppunt) een vergunningaanvraag ingediend. In het principeverzoek dat nu is ingediend, gaat het óók om het gebied aan de westzijde van de A2, in totaal ongeveer 10 turbines. Knooppunt Deil wordt daarmee een windpark van flinke omvang!”

Het principeverzoek vloeit voort uit afspraken die begin 2015 zijn gemaakt tussen de twee gemeenten, de provincie Gelderland en samenwerkende ontwikkelaars. Toen werd een gezamenlijke ontwikkelovereenkomst opgesteld voor zowel het windpark Deil als voor drie windturbines op het oostelijker gelegen Avri-terrein. Dit laatste betreft een voormalige stortplaats in de gemeente Geldermalsen ten noorden van de A15. Hier zijn drie windturbines voorzien. Winvast, Yard Energy en de Burgerwindcoöperatie zijn de ontwikkelende partijen. Prodeon is niet betrokken bij deze locatie.

Van der Sluis: “De ontwikkeling bij het knooppunt Deil betreft een samenwerking van meerdere ontwikkelaars en een burgerwindcoöperatie. Samen zullen we de omgeving goed bij het project betrekken. En met de burgerwindcoöperatie bestaat ook de mogelijkheid dat inwoners van de omliggende gemeenten direct participeren in het windpark.”

Dat laatste kan door lid te worden van de Burgerwindcoöperatie en in een later stadium te investeren in de windturbines die de coöperatie gaat bouwen. Naar verwachting worden dat er één op het Avri-terrein en twee tot drie bij Deil, onder meer afhankelijk van het aantal turbines dat daadwerkelijk gebouwd kan gaan worden.

Voor meer informatie over een lidmaatschap van de Burgerwindcoöperatie zie www.betuwewind.nl.

deil geldermalsen

Bron: Ton Hirdes

Tags: , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.