Aanvullende maatregelen natuurbehoud op land nodig voor aansluitingen Nederwiek 1 en 2

| 15 februari 2024

De Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) is door de minister van Economische Zaken en Klimaat gevraagd de milieueffectrapporten (MER) voor de aansluitingen van de toekomstige offshore windparken Nederwiek 1 en 2 te beoordelen. Volgens de Commissie zijn de MERs bijna compleet. Het enige wat nog ontbreekt is inzicht in aanvullende maatregelen om de kwetsbare duinen te beschermen.

Op de Noordzee worden diverse windparken aangelegd. TenneT verbindt deze door middel van een platform op zee, ondergrondse kabels en een converterstation met het landelijke hoogspanningsnet. Twee van deze windparken zijn Nederwiek 1 en 2. Deze worden respectievelijk in het Sloegebied en de Tweede Maasvlakte aangesloten op het landelijke net.

De minister van Economische Zaken en Klimaat gebruikt de milieueffectrapporten om de milieugevolgen mee te wegen bij het inpassingsplan, de vergunningen en ontheffingen die nodig zijn.

Advies

De rapporten beschrijven volgens de Commissie grotendeels goed welke milieueffecten er optreden. Het platform en het kabeltracé op zee hebben (licht) negatieve effecten op natuur en aardkundige waarden. In het Veerse Meer kan tijdens de werkzaamheden enige hinder voor de scheepvaart optreden.

Bijzonder te spreken is de Commissie over de omgang met archeologie. Kees Slingerland, plaatsvervangend voorzitter van de Commissie mer: “Het archeologisch onderzoek dat voor de werkzaamheden wordt uitgevoerd zal belangrijke kennis opleveren over het ‘verdronken landschap’ op de bodem van de Noordzee.”

Effecten op natuur op land

De Commissie stelt vast dat het MERs bijna compleet zijn en dat slechts op één punt nog belangrijke informatie ontbreekt. Het kabeltracé op land heeft negatieve effecten op de kwetsbare natuur in de duinen. Hier ontbreekt volgens de Commissie nog inzicht in aanvullende maatregelen die voor het natuurbehoud genomen kunnen worden. Zowel bij de aanleg als naderhand bij het beheer van het duingebied.

Er is een toename van stikstofdepositie op daarvoor gevoelige natuurgebieden. Voor de aansluiting van Nederwiek 1 is deze het hoogst in Natura 2000-gebied Kop van Schouwen waarvoor een gebiedsspecifieke effectbeoordeling in het MER is opgenomen. Voor de Nederwiek 2 aansluiting gaat het met name om het Natura 2000-gebied Voornes Duin.

De MERs geven aan dat dit binnen de bandbreedte van onzekerheden valt en dat er daarmee geen meetbaar effect is. Met het oog op de overbelaste natuur is daarmee volgens de Commissie nog niet uitgesloten dat het halen van de natuurdoelen door de tijdelijke toename wordt belemmerd. Het MER beschrijft geen aanvullende ecologische maatregelen om kwaliteitsafname van duinnatuur te voorkomen.

Bovenstaande informatie is volgens de Commissie essentieel om het milieu volwaardig mee te kunnen wegen bij de besluitvorming over het inpassingsplan en de vergunningen voor Net op het MER uit te werken alvorens een besluit te nemen over het Rijksinpassingsplan en de vergunningen.

Advies reikwijdte en detailniveau

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau geeft al een goed beeld van de te onderzoeken milieugevolgen. Laat in het milieueffectrapport vooral zien wat de effecten zijn van de aanleg van de kabels voor bodem, oppervlaktewater, natuur, leefomgeving en archeologische en cultuurhistorische waarden, zegt de Commissie in haar advies. Onderzoek bijvoorbeeld wat de effecten van vertroebeling door graafwerkzaamheden zijn voor het bodem- en zeeleven. Ook is het advies om de gevolgen voor archeologische en cultuurhistorische waarden van bijvoorbeeld de Bruine Bank, waar in de prehistorie mensen woonden, te onderzoeken. De kabelroutes gaan vlak langs dit gebied en kunnen mogelijk tot verstoring leiden. Afbeelding: Parallelligging Net op zee Nederwiek 1 en 2. Bron: Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Net op zee Nederwiek 1

Tags: , , , , , , , ,

Category: Offshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.