Franse staat en windsector tekenen offshore windenergiepact

| 15 maart 2022

Franse staat en windsector tekenen offshore windenergiepactOm de ontwikkeling van offshore windenergie te versnellen en tegelijk de positieve impact ervan in termen van werkgelegenheid en toegevoegde waarde in de regio te maximaliseren, zijn de Franse overheid en windsector een wederzijdse verbintenis aangegaan door de ondertekening van een ‘Offshore windenergiepact’.

In dit pact staat een ontwikkelingstraject op middellange en lange termijn uitgestippeld. Deze aanpak geeft concreet vorm aan de combinatie van een industriebeleid en een energietransitiebeleid om het economisch model van FRankrijk met succes om te vormen ten gunste van hernieuwbare energie.

De ondertekening volgt op aankondigingen van de President van de Republiek van 10 februari jongstleden, die erop gericht zijn tegen 2050 een vijftigtal offshore windparken voor de Franse kust met een geïnstalleerd vermogen van 40 GW in gebruik te nemen.

Met het ondertekenen van het pact hebben de partijen zich verbonden tot een reeks concrete acties om de dynamiek te versnellen. Zo committeerd de Franse overheid zich om:

1. Te streven naar een minimumvolume van 2 GW/jaar aan aanbestedingen voor offshore windenergie tegen 2025;
2. In dit verband moet worden gestreefd naar een toewijzing van 20 GW in 2030 om in 2035 een capaciteit van 18 GW en in 2050 een capaciteit van 40 GW te bereiken;
3. Voor de voorbereiding van het EPP (meerjarenplan voor energie): planningswerkzaamheden te verrichten om het mogelijk te maken deze doelstellingen te bereiken.

De sector gaat met het pact de volgende verbintenissen aan:

1. Streven naar een verviervoudiging van het aantal banen in de sector, om tegen 2035 ten minste 20.000 banen (direct en indirect) in het land te verschaffen;
2. Vastlegging van meer dan 40 miljard euro aan investeringen voor de verwezenlijking van projecten, in de komende 15 jaar.
3. tegen 2035 voor elk offshore windproject local content te verwezenlijken van 50% van de totale projectkosten, op het tijdstip van de inbedrijfstelling;
4. Projecten uitvoeren die als voorbeeld dienen wat betreft hun integratie in zowel de gemeenschappelijk en natuurlijke omgeving waarin zij zijn gesitueerd.

Tegen eind 2020 waren er al meer dan 5.000 banen gecreëerd in de offshore windindustrie (Observatoire des énergies de la mer 2021) en zijn er 4 grote industriële sites in het land aanwezig, in Montoir de Bretagne, Saint-Nazaire, Cherbourg en Le Havre.

De volgende periode van het meerjarenprogramma voor energie 2024-2028 zal dan ook van essentieel belang zijn om dit stuwende effect te creëren teneinde de extra 11 GW toe te wijzen die, naast de reeds geplande projecten, het mogelijk zullen maken de voor 2035 vastgestelde ingebruiknemingsdoelstelling te halen. Bron: FEE

Tags: , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.