Gemeente Epe legt uitwerkingskader zon en wind ter inzage

| 15 december 2022

De gemeente Epe heeft op 14 december het uitwerkingskader zon en wind ter inzage gesteld. In het uitwerkingskader staan de randvoorwaarden en uitgangspunten voor de opwek van wind- en zonne-energie in de gemeente uitgewerkt. Het uitwerkingskader ligt tot en met 25 januari ter inzage.

In de RES 1.0  is regionaal in hoofdlijnen bepaald  hoe de gemeente Epe duurzaam wordt. Lokaal is het beschreven in de Omgevingsvisie (in welke gebieden kunnen duurzame energieprojecten een plek krijgen) en de Transitievisie Energie en Warmte (hoeveel zonne- en windenergie gaat de gemeente Epe opwekken) van de gemeente Epe. De opwek van zon en wind kan een grote impact hebben op de omgeving.  Om die verandering in goede banen te leiden is een Uitwerkingskader zon en wind opgesteld. Hierin wordt beschreven onder welke voorwaarden duurzame energie opgewekt kan worden in de gemeente.

Randvoorwaarden en uitgangspunten voor opwek zonne- en windenergie

Om hernieuwbare energie op te wekken zijn vier bouwstenen geformuleerd waarvoor binnen de gemeentegrenzen ruimte wordt geboden.: zon op daken, zon op land, windturbines en erfmolens op lokaal eigendom. Het kader is een uitnodiging en geeft ondernemers, organisaties en inwoners duidelijkheid over de voorwaarden en uitgangspunten bij het realiseren hiervan. Belangrijke uitgangspunten bij de opwek van duurzame energie zijn daarnaast dat het landschap leidend is en dat de omgeving onderdeel is van het participatieproces en kan mee ‘profiteren’ van duurzame opwekprojecten.

Ambitie windturbines

In de energiemix wordt uitgegaan van 415 TJ opgewekte energie uit wind in 2050. Met de inpassing van huidige generatie windturbines van 6 MW zijn er 7 winturbines nodig om bij een aantal vollasturen van 2900 per jaar 438 TJ middels windturbines op te wekken. Echter de ambitie van 3 windturbines tot 2030 is in eerste instantie leidend. De omgevingsvisie is het uitgangspunt voor de omgang met windmolens. Hierbij wordt uitgegaan van clustering van windenergie. Voor de ontwikkeling van windturbines is nog veel onderzoek nodig om initiatieven voor windmolens eventueel te kunnen realiseren. Dit betekent dat vooral de toekomstige planologische mogelijkheden worden onderzocht, zo wordt vermeld.

Ter inzage van 14 december tot en met 25 januari

Het college heeft het uitwerkingskader zon en wind akkoord gegeven. Het kader ligt van 14 december tot en met 25 januari ter inzage. Inwoners kunnen het kader lezen en eventueel een zienswijze indienen. Deze zienswijzen worden onderzocht en afgewogen en indien nodig wordt het uitwerkingskader daardoor aangepast. Vervolgens wordt het kader in maart aan de raad aangeboden ter besluitvorming.

Informatiebijeenkomst

Op 20 december 2022 organiseert gemeente Epe een digitale informatiebijeenkomst waarin het uitwerkingskader zon en wind wordt doorgenomen en toegelicht. Geïnteresseerden kunnen zich voor 19 december aanmelden via duurzaam@epe.nl. Bron: Gemeente Epe

Tags: , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.