Nieuw kabinet investeert in 60% minder CO2-uitstoot in 2030

| 15 december 2021
Nieuw kabinet investeert in 60% minder CO2-uitstoot in 2030

Bron: Tweedekamer.nl

Vandaag werd het coalitieakkoord van Rutte IV gepresenteerd. Onderdeel van de plannen voor de komende kabinetsperiode van D66, VVD, CDA en ChristenUnie is het tegengaan van klimaatverandering. Zo wordt 60% minder CO2-uitstoot in 2030 nagestreeft. In 2050 moet Nederland volledig klimaatneutraal zijn. Om die doelen te halen, komt 35 miljard euro beschikbaar voor een klimaatfonds. 

Informateurs Johan Remkes en Wouter Koolmees overhandigden vandaag in de Statenpassage van de Tweede Kamer hun eindverslag en het coalitieakkoord aan Kamervoorzitter Vera Bergkamp.

Het nieuwe kabinet wordt een klimaatkabinet, aldus D66 Tweede Kamerlid Raoul Boucke als reactie bij het presenteren van het coalitieakkoord 2021-2025, met als titel ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’. Om uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te zijn, scherpt het kabinet het doel voor 2030 in de Klimaatwet aan tot tenminste 55% CO2 reductie. Om dit doel ook zeker te halen, wordt in het beleid gericht op een hogere opgave, wat neerkomt op circa 60% in 2030. Als tussendoelen worden 70% minder CO2-uitstoot in 2035 en 80% minder uitstoot in 2040 gesteld.

35 miljard euro beschikbaar

Om die doelen te halen, komt 35 miljard euro beschikbaar voor een klimaat- en transitiefonds voor de komende 10 jaar. Dit is bovenop de SDE++ regeling. Dit moet helpen de benodigde energie-infrastructuur (elektriciteit, warmte, waterstof en CO2) aan te leggen, de groene industriepolitiek te verwezenlijken en de mobiliteit en de gebouwde omgeving te verduurzamen.

Minister voor Klimaat en Energie

Er komt een minister voor Klimaat en Energie die regie voert over het beleid en het klimaatfonds. Dit is voor het eerst. De uitvoeringskracht van het Rijk en de medeoverheden wordt versterkt om de transitie te kunnen uitvoeren. Een onafhankelijke wetenschappelijke adviesraad (zoals in het Verenigd Koninkrijk) beoordeelt het beleid en adviseert erover. Met een generatietoets wordt geborgt dat het beleid ontwikkeld wordt vanuit een brede-welvaartsbenadering. Burgers worden actief betrokken bij het klimaatbeleid, zo staat in het Coalitieakkoord.

Een aanpak zoals in de Crisis- en Herstelwet (Chw) moet versnelling brengen in de procedures voor de realisatie van nieuwe grootschalige energie-infrastructurele projecten die van nationaal belang zijn.

Energiemix

Het nieuwe kabinet zet in op meer windturbines op zee. Gezien de schaarse beschikbare ruimte wordt daarnaast vooral op grootschalige installatie van zonnepanelen op daken ingezet, inclusief normering. Zonnepanelen op land worden alleen toegestaan als multifunctioneel gebruik van dat land mogelijk is, bijvoorbeeld op rijksgronden. Voor wind op land komen heldere afstandsnormen voor de bouw. Biomassa wordt afgebouwd.

Ook wordt geïnvesteerd in de opschaling van de productie en import van waterstof, in aardwarmte, groen gas en aquathermie. Het energienetwerk wordt fors opgewaardeerd om dit te faciliteren. Om de doelstellingen bovenop het klimaatakkoord te realiseren wordt de ruimte voor carbon capture storage (CCS) vergroot. De stimulering van CCS behoudt een plafond. Dit wordt aangepast waar nodig om de doelstellingen te halen.

Het kabinet ziet ook kernenergie als mogelijke aanvulling op zon, wind en geothermie en kan worden ingezet voor de productie van waterstof.. De Borssele centrale blijft langer open. Daarnaast worden er voorbereidingen getroffen voor de bouw van twee kerncentrales. Daarnaast wil het kabinet (financiële) participatie van omwonenden stimuleren om het draagvlak te versterken.

Vakmensen

Het kabinet ziet voldoende vakmensen als randvoorwaarde voor een ambitieus klimaatbeleid en wil hiervoor met onderwijsinstellingen, overheden, en sociale partners aan de slag om vakmensen op te leiden en, waar nodig, om of bij te scholen.

Alle sectoren gaan meedoen om de doelen te halen: industrie, mobiliteit en de gebouwde omgeving. Vervuilers gaan betalen.  Bron:

Tags: , , , , ,

Category: Overheid, Windenergie

Reacties zijn gesloten.