TenneT jaarcijfers 2022 – solide cijfers en recordbedrag aan investeringen in netuitbreidingen

| 15 maart 2023

HKZ Beta

TenneT maakte gisteren de jaarcijfers voor 2022 bekend. De netbeheerder presteerde in 2022 zeer goed ondanks de geopolitieke veranderingen en het daaruit voortvloeiende turbulente marktklimaat en de stijgende energiekosten. Dit leidde tot verhoogde de uitgaven om het hoogspanningsnet in balans te houden en had een negatief effect op het IFRS-resultaat.

De omzet van TenneT steeg van EUR 6.367 miljoen in 2021 naar EUR 9.840 miljoen in 2022. Met een groei van 23% kwamen de totale activa in 2022 op EUR 40.966 miljoen. TenneT boekte in 2022 opnieuw solide financiële resultaten, waarbij de onderliggende EBIT steeg tot EUR 1.210 miljoen in 2022 (2021: EUR 834 miljoen).

Volgens de IFRS-regels worden de uit regelgeving voortkomende toekomstige vergoedingen van TenneT voor buitengewone netstabilisatiekosten niet erkend, wat leidde tot een boekhoudkundig EBIT-verlies van EUR 976 miljoen.

Op basis van de resultaten en TenneT’s dividendstrategie verwacht het bedrijf een dividend van EUR 207 miljoen uit te keren aan haar aandeelhouder de Nederlandse staat, waarmee het cumulatieve bedrag dat over de afgelopen 10 jaar is betaald op EUR 1,4 miljard komt. Langetermijn senior unsecured credit ratings voor TenneT Holding B.V. bleven in 2022 ongewijzigd en werden herbevestigd door zowel Standard & Poor’s (A-/stable outlook) als Moody’s Investor Service (A3/stable outlook).

Het personeelsbestand van TenneT groeide met 777 medewerkers tot 7.397. Gezien de verwachte verdere groei van TenneT blijft de beschikbaarheid van talent een kritiek punt. Samen met universiteiten en gerichte campagnes wil TenneT meer talent aantrekken.

Investeringen in het net

TenneT besteedde in 2022 bijna 4,5 miljard euro in het net om de energietransitie te faciliteren. Van 2011 tot en met 2022 investeerde TenneT ruim EUR 30 miljard in onshore en offshore elektriciteitsinfrastructuur in Nederland (EUR 9,4 miljard) en Duitsland (EUR 21,1 miljard). De komende tien jaar zullen TenneT’s jaarlijkse investeringen naar verwachting groeien naar ten minste EUR 8 miljard.

Met het oog op de enorme investeringen maakt TenneT bij de toegang tot kapitaalmarkten en schuldfinanciering gebruik van groene financiering. In 2022 gaf TenneT voor EUR 6,85 miljard aan groene obligaties uit en versterkte daarmee haar status als de grootste Europese corporate EUR Green Debt emittent. Momenteel heeft TenneT ongeveer EUR 19,5 miljard aan schuld in verschillende vormen uitstaan (senior, hybride, USPP en Schuldscheine) die in de afgelopen 7 jaar zijn uitgegeven.
De Nederlandse staat heeft als aandeelhouder in 2022 met ruim EUR 1,2 miljard bijgedragen aan de kapitaalbehoefte van het Nederlandse deel van TenneT. Tot 2032 zal de behoefte aan eigen vermogen in Nederland ongeveer EUR 10 miljard bedragen en in Duitsland circa EUR 15 miljard.

Nieuwe norm voor aansluitsysteem

Met de Esbjerg Declaration van mei 2022 zijn nieuwe doelstellingen voor offshore windenergie op de Noordzee vastgesteld. Het is de eerste intergouvernementele overeenkomst tussen België, Denemarken, Duitsland en Nederland die voorziet in de bouw van tot 150 GW offshore windenergie tot 2050, en 65 GW tot 2030. Om dat doel te bereiken, zal TenneT tegen 2030 40 GW aan offshore windenergievermogen in Nederland en Duitsland aansluiten. Om deze ambities waar te maken, heeft TenneT de volgende generatie 2 gigawatt standaard voor offshore gelijkstroom netaansluitsystemen ontwikkeld (2 GW HVDC). Met deze verbindingssystemen kunnen grotere windparken worden aangesloten en kan meer elektriciteit worden geleverd dan met eerdere systemen. Minder platforms en kabels leiden ook tot minder belasting van milieu. TenneT heeft in 2022 grootschalige tenders uitgeschreven voor deze offshore netverbindingen met sterk toegenomen transmissiecapaciteit. De 2 GW offshore converter platforms zijn hub-ready en bedoeld voor aansluiting op een toekomstig ‘vermaasd’ overlay DC-net. TenneT is in 2022 ook begonnen met het verkennen van opties voor energiehubs op zee. Deze zullen niet alleen windparken verbinden met netwerken op land, maar ook dienen als verbindingen tussen Noordzeelanden.

Hoge systeemkosten

De systeemkosten zijn in 2022 aanzienlijk gestegen als gevolg van ongekend hoge energieprijzen en hogere kosten voor het contracteren van elektriciteit op groothandelsmarkten om de balans op het net te handhaven of netverliezen te compenseren. Deze trend van stijgende prijzen begon al in september 2021 en zette zich in 2022 voort, onder meer als gevolg van de oorlog in Oekraïne en de impact daarvan op de hoogspanningsnetten in Europa. Ook wijzigingen in de Europese wetgeving over grensoverschrijdende handel en marktkoppeling speelden een rol volgens TenneT.

In Nederland leidde een stijgende vraag naar elektriciteit en een ongekende hausse aan netaansluitingsaanvragen tot een tijdelijke stopzetting van de uitgifte van nieuwe aansluitingsaanvragen. In 2022 is een nationaal consultatieproces gestart om te zoeken naar meer flexibiliteit in de elektriciteitsvraag van de industrie. Onder auspiciën van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is het Nationaal Actieprogramma Netcongestie gestart om op alle mogelijke manieren meer ruimte op het elektriciteitsnet te creëren. Andere deelnemende partijen zijn TenneT, regionale netbeheerders, ACM, regionale overheden en marktpartijen. Daarnaast heeft TenneT zelf maatregelen ontwikkeld om het net flexibeler te maken door gebruik te maken van de zogenoemde vluchtstrook van de netten om aansluitverzoeken voor extra wind- en zonneparken te faciliteren.

Honderden onshore en offshore projecten

In 2022 realiseerde TenneT twee nieuwe offshore netaansluitingssystemen voor windenergie met een totaal vermogen van 1.400 MW, Hollandse Kust Zuid alpha en beta en afronding van de topside installatie van DolWin6 (900 MW) en Hollandse Kust Noord (700 MW); beide projecten staan gepland voor ingebruikname in 2023.

Aan land leverde TenneT bijna 320 kilometer (200 in Duitsland, 120 in Nederland) aan nieuwe hoogspanningsverbindingen of verbindingen met een hogere capaciteit op. Daarnaast zijn zes nieuwe hoogspanningsstations gebouwd. In Nederland is begonnen met de vervanging van 140 hoogspanningsstations. Dit ongeveer tien jaar durende Bay Replacement programma is gebaseerd op een geheel nieuwe aanpak met modulaire, off-the-shelf, gestandaardiseerde modules, waardoor deze omvangrijke taak veel sneller, efficiënter en veiliger kan worden uitgevoerd.

Verkoop Duitse activiteiten

Deze jaarresultaten komen aan de vooravond van een nieuw tijdperk voor TenneT. De onderneming en haar aandeelhouder, de Nederlandse staat, voeren besprekingen met de Duitse regering over een volledige verkoop van de Duitse activiteiten van TenneT om zo de behoefte aan eigen vermogen op lange termijn tegen aanvaardbare voorwaarden veilig te stellen. Een dergelijke transactie, ingebed in een bilaterale energiesamenwerking op lange termijn, zou het mogelijk maken twee sterke nationale spelers te creëren die nauw samenwerken aan de energietransitie.

Manon van Beek, CEO TenneT: “Sinds vorig jaar worden we geconfronteerd met een nieuwe energiewereld die een nieuwe eigendomsstructuur voor TenneT vereist die ons in staat stelt te voldoen aan aanzienlijk toegenomen kapitaalvereisten. Tegelijkertijd blijft voortzetting van de sterke samenwerking op energiegebied cruciaal voor de integratie van de Europese energiemarkten, het versnellen van de energietransitie en het waarborgen van de leveringszekerheid.”

Voor het volledige financiele rapport, ga naar de website van TenneT

Tags: , , , , , , , , ,

Category: Electriciteit, Windenergie

Reacties zijn gesloten.