Vergunning Burgerwindpark A2 Lage Rooijen opnieuw afgegeven

| 15 december 2021
Vergunning Burgerwindpark A2 Lage Rooijen opnieuw afgegeven

Bron: Windparklagerooijen.nl

Op 9 december 2021 heeft de gemeenteraad van Maasdriel het bestemmingsplan ‘Burgerwindpark A2 Lage Rooijen’ gewijzigd vastgesteld. Hiermee kan de Gemeente een besluit herstellen op het gebied van de milieubeoordeling. Dit herstelbesluit kan vervolgens worden meegenomen bij de beoordeling van de beroepen door de Raad van State.

Het Burgerwindpark A2 Lage Rooijen is een (50:50) initiatief van Coöperatie Bommelerwaar en adviesbureau Green Trust. Het plan voorziet in de plaatsing van drie windturbines ten oosten van de A2, nabij afslag Kerkdriel, in de gemeente Maasdriel (provincie Gelderland). De locatie valt in de door de gemeenteraad aangewezen voorkeurszone A2, het zogenaamde infrastructuurlandschap. Hiermee past het Burgerwindpark naadloos in de ‘Visie zon/wind’ van de gemeente Maasdriel die dit jaar is vastgesteld.

Eind 2020 heeft de gemeenteraad van Maasdriel ingestemd met het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning, de Watervergunning (waterschap Rivierenland) en de ontheffing Wet natuurbescherming (provincie Gelderland) van het Burgerwindpark.

Uitspraak Raad van State

Tegen deze besluiten is beroep aangetekend bij de Raad van State. Op 30 juni 2021 heeft de Raad van State bepaald dat de windturbinenormen, die opgesteld zijn door de rijksoverheid, niet meer mogen worden gebruikt bij besluiten tot realisering van windparken. Het betreft de normen voor geluidhinder, slagschaduw, veiligheid en lichthinder van windturbines. Deze normen zijn opgenomen in het Activiteiten besluit en de Activiteitenregeling. De uitspraak van de Raad van State is het rechtstreekse gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie van juni 2020 (Nevele-arrest).

Gemeenten mogen echter wel eigen normen voor geluid- en lichthinder, slagschaduw en veiligheid hanteren. Daarom heeft de gemeente Maasdriel een herziene aanmeldnotitie vormvrije milieu effect rapportage (m.e.r)beoordeling opgesteld. Onafhankelijk onderzoek naar de milieunormering is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Maasdriel en beoordeeld door de Omgevingsdienst. Daaruit blijkt dat er geen aanleiding is om lokaal andere normen te hanteren dan de normen van de rijksoverheid, waar de gemeenteraad vorig jaar mee heeft ingestemd.

Herstelbesluit

De gemeenteraad heeft op 9 december 2021 opnieuw ingestemd en de normen in een herstelbesluit aangenomen. Daarmee is het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld en zijn de omgevingsvergunningen voor het Burgerwindpark opnieuw verleend. Het herstelbesluit ligt gedurende 6 weken ter inzage bij de gemeente Maasdriel. Hier kan bezwaar op worden gemaakt. Als alles volgens plan verloopt zal het Burgerwindpark vanaf eind 2023 operationeel zijn. Bron:

Tags: , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.