Windplatform start met drie verdiepende onderzoeken naar haalbaarheid windenergie bij Westpoort en Roodehaan

| 15 september 2020

© Windplatform Groningen

Na een eerste verkenning wordt binnenkort gestart met drie verdiepende onderzoeken naar de haalbaarheid van windenergie bij Westpoort aan de A7 en het gebied Roodehaan/Stainkoel’n bij de A7. De resultaten worden aan het einde van het jaar aan bewoners uit de omgeving gepresenteerd.

De industrieterreinen Westpoort en Roodehaan/Stainkoel’n zijn in 2016 in de nota Windrichting Groningen naar voren gekomen als beste locaties om windenergie te ontwikkelen. De verkenning naar de haalbaarheid van windenergie in de twee gebieden in de gemeente Groningen wordt gecoördineerd door Windplatform, een samenwerking tussen de coöperatieve vereniging Grunneger Power, Natuur- en Milieufederatie Groningen en de gemeente Groningen, in opdracht van het college van B&W. Samen met betrokken bewoners en bedrijven uit de omgeving wordt onderzocht wat er mogelijk is en waar belemmeringen zijn voor de ontwikkeling van grootschalige windenergie.

Bij de verkenning laat Windplatform zich leiden door de in 2018 door de gemeenteraad in het Windkader vastgestelde uitgangspunten waarbij o.a. de lusten en lasten eerlijk verdeeld moeten worden en de omgeving nauw betrokken moet worden.

Eerder is al een eerste verkenning gedaan. Hierbij werd via o.a. inloopavonden, 1-op-1 gesprekken, en excursies bij de omgeving gepeild hoe zij willen meedenken, -beslissen en -profiteren over de inrichting en opzet van de windenergie, wat de eventuele zorgen en wensen zijn en hoe zij de verdeling van de opbrengsten willen zien. In het rapport van de eerste verkenning kwam een optie naar voren voor 9 windturbines; 3 op Westpoort en 6 bij Roodehaan. Vanwege de nabijheid van vliegveld Eelde kan de tiphoogte van de eventuele turbines maximaal 150 m zijn.

De drie onderzoeken die binnenkort van start gaan zijn een verdieping op deze eerste verkenning en gaan over ecologie, de eventuele voorwaarden en kansen voor omwonenden en de eventuele hoogtebeperking van de molens vanwege de nabijheid van Groningen Airport Eelde. Het onderzoek loopt tot het einde van het jaar. Bewoners worden in deze periode bij het proces betrokken o.a. via informatie-avonden, de mogelijkheid tot deelname aan klankbordgroepen, een enquête van de Rijksuniversiteit Groningen om te peilen hoe ze over windenergie denken.

De uitkomst van de onderzoeken gaan naar de gemeenteraad. Deze neemt begin 2021 een beslissing over het wel of niet door gaan met de ontwikkeling van windenergie bij Westpoort en Roodehaan/Stainkoel’n. Bij een positieve uitkomst wordt dit voorgelegd bij de Provinciale Staten.

Tags: , , , , , , ,

Category: Onshore windparken

Reacties zijn gesloten.