College van B&W geeft definitieve visie voor grootschalig zon- en windenergielandschap in polders Rijnenburg en Reijerscop

| 16 januari 2020

Het college van Burgemeester en Wethouders in Utrecht heeft een definitief besluit genomen over een plan voor een grootschalig energielandschap dat in de polders Rijnenburg en Reijerscop ten zuiden van de A12 gerealiseerd moet worden. Het opgestelde raadsvoorstel voor vaststelling van een visie op het energielandschap en een uitnodigingskader voor initiatiefnemers is nu voorgelegd bij de Utrechtse gemeenteraad.

In het voorstel wat aan de gemeenteraad wordt voorgelegd is ruimte voor maximaal 8 grote windturbines en 230 hectare voor zonnevelden voor een periode van minimaal 20 jaar. Het moet voldoende duurzame elektriciteit voor 82.500 woningen gaan opwekken. Voor windmolens is ruimte in het noorden van Rijnenburg en Reijerscop en voor zonnevelden in het noorden en oosten van Rijnenburg.

In het afgelopen jaar heeft het college voor het plan verschillende partijen uit de omgeving zoals bewoners, buurgemeenten, grondeigenaren, projectontwikkelaars en de initiatiefnemer geraadpleegd. Aan de hand van de raadplegingen is het eerdere plan dat in april was gepresenteerd aangepast. Zo is het zoekgebied voor windturbines verkleind. Vier windturbines in het midden van de polder Rijnenburg zijn komen te vervallen om de mogelijkheid open te houden voor een brede ontwikkeling van het gebied, zoals woningbouw. Daarnaast is de exploitatieduur verlengd van 15 naar 20 jaar.

Rijne Energie, de initiatiefnemer meldt dat het plan van het college in grote lijnen overeen komt met haar visie. De Energiecoöperatie geeft aan in een vergevorderd stadium met haar plannen te zijn, met daarin een grote rol voor participatie. Het werkt samen met Eneco en BHM Solar.

De komende maanden zal de Utrechtse raad besluiten of het energielandschap daadwerkelijk gerealiseerd mag worden, en een het uitnodigingskader opstellen. De initiatiefnemers hebben vervolgens drie maanden de tijd
om voorstellen in te dienen. Als het nodig kan deze periode met nog eens drie maanden verlengd worden. De initiatieven worden vervolgens getoetst of deze verenigbaar zijn met elkaar en gezamenlijk voldoende ruimte bieden voor
leefgebied voor watervogels, recreatieve routes, tijdelijke en permanente routes naar de
windturbinelocaties en elektriciteitskabels. Ook wordt getoetst of alle ingediende initiatieven passen
binnen de op korte termijn beschikbare aansluitcapaciteit. De voorkeur gaat uit naar één
initiatiefnemer voor het gebied ten noorden van de Ringkade. Daarop volgt een traject van toetsing op het bestemmingsplan, op milieueffecten en de belangen en inspraak van omwonenden.

Naar verwachting zullen de windturbines bij doorgang van het project eind 2022 operationeel zijn. De zonneparken leveren mogelijk al eerder, vanaf medio 2021, stroom.

Tags: , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie, Windparken

Reacties zijn gesloten.