College van B&W van Nissewaard stemt in met ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor vergunningsaanvraag Windpark Brielse Maasdijk

| 16 oktober 2023

Het college van burgemeester en wethouders van Nissewaard heeft ingestemd met de ontwerpverklaring van geen bedenkingen (vvgb) voor de vergunningsaanvraag van vijf windturbines aan de Brielse Maasdijk, samen Windpark Brielse Maasdijk. Liever had het College drie windturbines gezien.

Het college vraagt de gemeenteraad nu haar hierin te volgen en de voorlopige verklaring van geen bedenkingen af te geven. Die is nodig om het verdere proces van vergunningverlening in gang te zetten.

“Dit voorstel ligt ons zwaar op de maag”, zegt wethouder duurzaamheid Chris Hottentot. “We moeten namelijk vaststellen dat de plaatsing van drie windturbines ten westen van de Hartelburg had volstaan voor het voldoen aan de afspraken met de provincie Zuid-Holland.Deze oplossing kan ook rekenen op ruimer draagvlak onder omwonenden. Toch zijn we verplicht de aanvraag van HVC Landwind voor vijf windmolens te beoordelen. Deze aanvraag moeten we toetsen aan een goede ruimtelijke ordening.”

Het college ziet na die toets geen juridisch doorslaggevende redenen om de vergunning te weigeren. Hottentot: “We hebben ons maximaal ingespannen om de inwoners van Nissewaard zo goed mogelijk te beschermen. Dat is terug te zien in het voorgestelde normenkader.”

De lokale partij Nissewaard Lokaal reageerde hevig teleurgesteld op het nieuws. De partij begrijpt dat wethouder Chris Hottentot er alles aan heeft gedaan om dit te voorkomen, maar betreurt het dat wet- en regelgeving dit niet toe lijkt te laten. De partij gaat alle documenten bestuderen die naar de raad zijn gestuurd. Nissewaard Lokaal had met de coalitiepartijen afgesproken om te streven naar de komst van drie windturbines. Alleen aan de westzijde van de Hartelbrug, verder weg van de bebouwing.
Dit was één van de belangrijke uitgangspunten binnen de coalitieonderhandelingen en reden om samen in de coalitie te kunnen stappen. HVC Landwind wil daar volgens de partij niet aan meewerken omdat dan de businesscase niet rond is te krijgen.

Planning

Het college legt nu alle informatie voor aan de raad. De commissie Leefomgeving buigt zich hier als eerste over op 25 oktober. Belanghebbenden kunnen bij deze commissievergadering inspreken. Vervolgens beslist de hele gemeenteraad op 2 november of de ontwerpverklaring van geen bedenkingen wordt afgegeven of geweigerd.

Als de raad de ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgeeft, dan legt het college de ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage. Komt er geen verklaring, dan is dat een ontwerp-weigeringsbesluit. Iedereen die dat wil, heeft daarna zes weken de tijd om een zienswijze in te dienen. In deze periode organiseert de gemeente ook informatiebijeenkomsten voor omwonenden en andere belangstellenden. Deze vinden voor het einde van dit jaar plaats.

Na beoordeling van de zienswijzen, besluiten raad en college definitief over de verklaring van geen bedenkingen en de aangevraagde omgevingsvergunning voor windpark Brielse Maasdijk. Dit is naar verwachting in het tweede kwartaal van 2024.

Windpark Brielse Maasdijk

HVC Landwind diende op vrijdag 16 december 2022 bij de gemeente Nissewaard een vergunningsaanvraag in voor de realisatie van Windpark Brielse Maasdijk, bestaande uit drie windturbines ten westen van de Hartelbrug en twee windturbines ten oosten van de Hartelbrug op de Brielse Maasdijk in Spijkenisse. Bron: Gemeente Nissewaard

Tags: , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.