Ed Nijpels neemt gedragscode in ontvangst

| 16 september 2014

Op 4 september heeft Ed Nijpels de ‘Gedragscode draagvlak en participatie wind op land’ uit handen van NWEA-voorzitter Jaap Warners ontvangen. Deze code is ondertekend door de NWEA (Nederlandse Wind Energie Associatie), de Stichting De Natuur- en Milieufederaties, Natuur en Milieu en Greenpeace Nederland.

De gedragscode geeft invulling aan de afspraak om omwonenden en andere direct betrokkenen bij nieuwe windenergie-op-landprojecten te betrekken bij de besluitvorming. Het is een van de middelen om het draagvlak voor windenergie te versterken. Kern van de gedragscode is dat de omgeving in een zo vroeg mogelijk stadium bij windprojecten wordt betrokken. Voor ieder project wordt in dialoog met belanghebbenden en het bevoegde gezag een participatieplan opgesteld. Ook stelt de initiatiefnemer een aanspreekpunt voor de omgeving aan.

In het Energieakkoord is afgesproken dat in 2020 minstens 6.000 MW windenergie op land moet zijn gerealiseerd. Nu staat er in Nederland ruim 2.500 MW aan windturbines op land. Groei en versnelling in deze omvang is alleen mogelijk als het draagvlak voor windenergie behouden blijft en verder groeit.

aanbieding-gedragscode

Bron: SER

Tags: , , , , , ,

Category: Electriciteit, Groene energie, Onshore windparken, Overheid, Windenergie, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.