Noord Holland staat windturbine Heiloo niet toe

| 16 oktober 2013

Gedeputeerde Staten (GS) hebben de gemeente Heiloo laten weten een zienswijze in te dienen op het ontwerpbestemmingsplan ‘Boekelermeer Heiloo’. GS zijn het niet eens met de mogelijkheid die Heiloo in het bestemmingsplan biedt voor het bouwen van een windturbine met een ashoogte van minimaal 85 meter. In de provinciale structuurvisie is vastgelegd dat in Noord-Holland alleen ruimte is voor een windturbinepark in het Windplan Wieringermeer in de gemeente Hollands Kroon.

In de daarbuiten gelegen gebieden kunnen reeds bestaande windturbines alleen een-op-een worden vervangen door dezelfde of kleinere windturbines. Opschaling van bestaande windturbines naar grotere exemplaren is alleen toegestaan in het kader van herstructurering en onder zeer strikte voorwaarden. Nieuwe windturbines zijn in Noord-Holland niet toegestaan. Windenergie heeft in de afgelopen jaren een grote ontwikkeling doorgemaakt, van een solitaire windturbine op het boerenerf met een ashoogte van rond de 25 meter tot moderne machines met een ashoogte van 70 tot 120 meter, een rotordiameter van 40 tot 90 meter en een vermogen van gemiddeld 2 tot 3MW.

Deze ontwikkeling vraagt volgens de provincie om een zorgvuldige afweging tussen het belang van een duurzame energievoorziening en het belang van kwaliteit van leefomgeving, landschap en cultuurhistorie, ecologie en aardkundige waarden. De provincie zet daarom in op andere vormen van duurzame energie, zoals wind op zee, biomassavergassing, duurzaam bouwen en zonne-energie.

Bron: Prov. Noord Holland

Category: Beleggen, Electriciteit, Groene energie, Kleine Windmolens, Offshore windparken, Onshore windparken, Overheid, Windenergie, Windkaart, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.