Provincie Zuid-Holland stemt in met de plannen van 6 van de 7 energieregio’s

| 16 juni 2021

 Provincie Zuid-Holland stemt in met RES 1.0 van 6 energieregio'sDe provincie Zuid-Holland heeft vandaag ingestemd met de regionale energie strategieën (RES 1.0 ) van zes Zuid-Hollandse energieregio’s. Het gaat om de regio’s Alblasserwaard, Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard, Holland Rijnland, Midden-Holland en Rotterdam Den Haag. Over de RES 1.0 Drechtsteden zal volgende maand worden besloten.

In de RES 1.0 brengen de regio’s hun ambities en mogelijkheden in kaart voor energie besparen, inzet van warmte en het opwekken van duurzame energie. Eind april 2021 hebben Gedeputeerde Staten een voorstel gedaan aan de Provinciale Staten om in te stemmen met deze RES’sen. Dat heeft een ruime meerderheid van Provinciale Staten woensdag 16 juni gedaan. Met deze stap is de weg vrij om de strategieën verder uit te werken de komende jaren en te vertalen naar het provinciale omgevingsbeleid. Samen met de regio’s werkt de provincie toe naar een RES 2.0, die voor de zomer van 2023 gepland staat. Betrokkenheid van inwoners, participatie, haalbaarheid en betaalbaarheid spelen bij die uitwerking een centrale rol.

Duurzame energie en zoekgebieden

Een belangrijk deel van de plannen gaat naast besparen over het opwekken van duurzame energie. Elke regio heeft de mogelijkheden voor zonne- en windenergie geïnventariseerd en naast zon op dak zoekgebieden voor zonnevelden en windturbines in hun plannen opgenomen. Deze gebieden moeten verder onderzocht worden, waarbij gekeken wordt naar de kwaliteit van ons landschap en de samenhang met andere opgaven, zoals bijvoorbeeld woningbouw en natuur.

6 Twh aan duurzame energie

Energie gedeputeerde Berend Potjer is tevreden met het resultaat: “In de complexe situatie van het drukbevolkte Zuid-Holland met aan de ene kant een hele grote energievraag en aan de andere zeer weinig beschikbare ruimte is het toch gelukt met deze plannen te komen. Het totaal van 6 Twh aan duurzame energie is een mooie bijdrage aan de landelijke opgave van 35 Twh.” Hij geeft daarbij aan: “Hiermee willen we invulling geven aan het Klimaatakkoord. Klimaatverandering wacht niet op ons. Dit is een noodzakelijke stap voor een veilige, gezonde en welvarende toekomst voor Zuid-Holland.”

Rol wind in de RES 1.0 van de 6 energieregio’s

Hieronder een korte samenvatting van de ambitities op het gebied van duurzame energieopwekking en de rol van wind hierbinnen:

  • De Rotterdam Den Haag regio ziet kansen om 2,8-3,2 TWh duurzame elektriciteit op te wekken. De regio zet met name in op zonne-energie op daken en parkeerplaatsen in
    stedelijk gebied en op waterbassins bij de glastuinbouw. Daarnaast gaat het op zoek naar mogelijkheden voor zonne-energie en aanvullend circa 27 extra windturbines, op basis van de draagkracht van het landschap.
  • De Midden-Holland regio wil elk jaar 0,435 Terawattuur aan duurzame elektriciteit gaan opwekken. Het zet ook met name in op zonne-energie. Als zonnepanelen bij elkaar onvoldoende elektriciteit opwekken zijn ook windturbines nodig. De reserve-zoekgebieden die hiervoor in beeld zijn, liggen langs de A12 en N11. Ook kunnen inwoners en ondernemers zelf het initiatief nemen voor het plaatsen van windturbines. Daar moet dan wel draagvlak voor zijn.
  • De Holland Rijnland regio wil in 2030 1,05 TWh meer duurzame elektriciteit op te wekken dan in 2014. Deze inzet wordt opgewekt door een combinatie van zonnepanelen op grote daken (ca 0,25 TWh), zonnevelden en windturbines. Voor de laatste bijdrage zoeken we naar passende locaties vanuit het elektriciteitsnetwerk, de ruimtelijke kwaliteit en het bestuurlijk en maatschappelijk
    draagvlak. De zoekgebieden hiervoor zijn ruimtelijk geduid en bevinden zich voor een groot deel langs (rijks) infrastructuur.
  • De Hoeksche Waard regio
  • De Goeree-Overflakkee regio verschuift in de RES 1.0 de focus van grootschalige elektriciteitsopwekking naar kleinschaligere initiatieven zoals zon op dak en innovatieve toepassingen. Het totale bod voor 2030 is 0,85 TWh.

Bron: Zuidholland.nl

Tags: , , , ,

Category: Regionale Energie Strategie, Windenergie

Reacties zijn gesloten.