Raad van State geeft groen licht voor Windplan Groen

| 16 september 2020

© Windplan Groen

Vandaag heeft de Raad van State bekend gemaakt dat Windplan Groen, dat voorziet in de plaatsing van 90 windturbines in Oostelijk Flevoland, gerealiseerd mag worden. De Raad heeft op een na alle beroepen die zijn ingediend tegen het Rijksinpassingsplan en de omgevingsvergunningen ongegrond verklaard.

Windplan Groen is een initiatief van een aantal bedrijven die verenigd zijn in Windkoepel Groen. In oktober 2019 heeft het college van gedeputeerde staten van Flevoland vergunning verleend voor het inpassingsplan dat voorziet in 90 windturbines in de gemeenten Dronten en Lelystad. De 90 turbines zullen de huidige 98 turbines vervangen. Deze oude turbines, met een totaal vermogen van 168 MW worden gesaneerd.

De nieuwe turbines zullen een gezamenlijk opgesteld vermogen tussen de 300 en 400 MW krijgen. Deze komen in lijnopstellingen te staan. Van de 90 nieuwe turbines hebben er 71 een maximale tiphoogte van 249 m, 7 een maximale tiphoogte van 220 m en 12 een maximale tiphoogte van 156 m.

Hoger beroep tegen omgevingsvergunningen
Om de bouw van het windpark mogelijk te maken hebben het college van dijkgraaf en heemraden van het Waterschap Zuiderzeeland, het college van burgemeester en wethouders van Dronten en het college van gedeputeerde staten van Flevoland veertien uitvoeringsbesluiten genomen in oktober 2019.

Tegen het rijksinpassingsplan als de uitvoeringsbesluiten hebben in totaal 11 partijen een hoger beroep ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Het gaat hier met name om bewoners en ondernemers uit het plangebied of de omgeving daarvan die opkomen voor het behoud van een goed woon- en leefklimaat. Zo vrezen zij dat de turbines de beschermde natuur, zoals het Natura 2000-gebied Ketelmeer & Vossemeer, aantasten en maken zij zich zorgen over geluids- en schaduwoverlast. Ook vinden zij dat ze te weinig zijn geïnformeerd in het proces. Daarnaast gaat het om partijen die opkomen voor het behoud van zweefvliegveld Biddinghuizen en partijen die opkomen voor de vliegveiligheid voor “general aviation” vanuit onder meer Lelystad Airport. De Afdeling heeft de zaak op 19 juni 2020 op zitting behandeld.

Gegrond beroep
Het beroep over het geluid en de slagschaduw van alle nieuwe windturbines samen is gegrond verklaard. De Raad van State heeft vervolgens zelf in het plan al een wijziging aangebracht die duidelijker vastlegt dat de nieuwe windturbines samen niet meer slagschaduw en geluid veroorzaken op een gevoelig object dan is vastgelegd in de landelijke normen voor geluid en slagschaduw.

Vervolg stappen
Windkoepel Groen kan nu verder gaan met de voorbereidingen om de bestaande windturbines te saneren en de nieuwe windturbines te bouwen en de selectie van de aannemers die de activiteiten moeten gaan uitvoeren en de partijen die de componenten gaan leveren. Windkoepel Groen heeft de SDE+ subsidie recentelijk toegekend gekregen.

Ook is er al een transportindicatie van Liander aanwezig. Om alle elektriciteit op het elektriciteitsnet te krijgen is er echter een nieuw onderstation nodig. Windkoepel Groen werkt hiervoor samen met landelijke netbeheerder Tennet en regionale netbeheerder Liander. Het station zou tussen de Hoge Vaart en het Olsterpad, ten oosten van Dronten, onder de hoogspanningsmasten moeten komen. De ontwerp-vergunning voor dit onderstation is eind augustus verleend en ligt ter inzage.

De organisatie hoopt om in de loop van 2021 te beginnen met de voorbereidingswerkzaamheden op de site zodat in de loop van 2022 met de bouw van de eerste windturbines kan worden begonnen. Daarnaast gaat de organisatie ook de financiële participatie voor de kernen concreter maken.

 

Tags: , , , , ,

Category: Onshore windparken

Reacties zijn gesloten.