Realisatie van hoogspanningsstation met bijbehorende ondergrondse hoogspanningskabels en opstijgpunten in westelijk Friesland mag doorgaan

| 16 augustus 2023

De realisatie van een nieuw hoogspanningsstation met daarbij benodigde ondergrondse hoogspanningskabels en opstijgpunten ten behoeve van het project Netversterking westelijk Friesland mag doorgang hebben. Dit maakte de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vanochtend in een uitspraak bekend.

Bron: RVO

In januari 2021 hebben de minister van Economische Zaken en Klimaat en de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening het inpassingsplan ‘Netversterking westelijk Friesland’ vastgesteld. Met het plan willen de ministers het 110 kV-net in Noord-Nederland versterken.

Uit de capaciteitsanalyses die TenneT uitvoert, is namelijk gebleken dat het bestaande elektriciteitsnet in westelijk Friesland moet worden versterkt. Dit is zo vanwege de toenemende vraag naar elektriciteit in combinatie met de grootschalige opwekking van duurzame energie in de provincie Friesland, waaronder het inmiddels in bedrijf zijnde windpark Fryslân. Om duurzame energie-initiatieven te kunnen aansluiten op het elektriciteitsnet en de leveringszekerheid van stroom in westelijk Friesland nu en in de toekomst te kunnen blijven garanderen is het daarom noodzakelijk om het net uit te breiden.

Nieuw hoogspanningsstation

Onderdeel van het plan is de bouw van een hoogspanningsstation op het grondgebied van de gemeente Súdwest-Fryslân, aan de Klaverweg ten westen van Bolsward aansluitend aan het bestaande bedrijventerrein De Marne. Het nieuwe hoogspanningsstation zal worden ontsloten via de Witmarsumerweg. Vanaf het nieuwe hoogspanningsstation komen in zuidwestelijke richting vier ondergrondse 110 kV-kabelcircuits om een bestaande ondergrondse 110-kV kabel nabij de A7 te kunnen aansluiten op het nieuwe hoogspanningsstation.

Daarnaast komen vanaf het nieuwe hoogspanningsstation in noordoostelijke richting zes ondergrondse 110 kV-kabelcircuits richting de bestaande hoogspanningslijn bij Bolsward, waar de zes ondergrondse kabelcircuits via twee opstijgpunten inlussen op de bestaande 110 kV-ring. Er wordt aangesloten op de bestaande hoogspanningsmasten 45 (lijn Herbaijum – Marnezijl) en 52 (lijn Rauwerd, Sneek/Marnezijl). Netbeheerder TenneT en Windpark Fryslân B.V. zijn de gezamenlijke initiatiefnemers van het project.

Het college van burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân heeft voor dit plan in januari 2021 een omgevingsvergunning hiervoor verleend aan TenneT.

Bezwaar tegen inpassingsplan en omgevingsvergunning

Twee omwonenden zijn het niet eens met het inpassingsplan en de omgevingsvergunning. Zij vrezen onder andere voor negatieve gevolgen voor hun woon- en leefklimaat en voor hun gezondheid vanwege de blootstelling aan magneetvelden bij het hoogspanningsstation. Eén van hen heeft een melkveehouderij. en is ook bang voor de gezondheid van zijn vee. Verder vreest hij voor verlies van landbouwgrond. De ondergrondse hoogspanningskabels zijn voorzien ten noorden van zijn bedrijfslocatie en lopen over de landbouwgronden die door hem worden gepacht ten behoeve van zijn melkveehouderij. Volgens hem had een andere route gekozen kunnen worden. Zij zijn daarom in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Die heeft de zaak op 10 juli 2023 op zitting behandeld.

Uitspraak

De Afdeling oordeelde zowel de bezwaren tegen de inpassingsvergunning en de omgevingsvergunning ongegrond. De aangedragen alternatieve route door appellant zouden namelijk volgens de ministers overige nadelen kennen die zwaarder wegen dan de nadelen voor appellant. De Afdeling kan zich hier in vinden. Ook ziet de Afdeling geen reden om de vergunningen te vernietigen op basis van het bezwaar van de effecten van magneetvelden omdat de woningen van beide appellanten en de bedrijfsgebouwen voor het vee niet liggen binnen de magneetveldzone van 0,4 µT, waarmee wordt voldaan aan de wijze waarop in het ten tijde van de vaststelling van het inpassingsplan geldende beleid invulling is gegeven aan het voorzorgsbeginsel. Ook de overige bezwaren (o.a. geluid-, en uitzichthinder, waardevermindering, aantasting drainagesysteem) worden ongegrond verklaard.

Omdat beide appelanten geen specifieke beroepsgronden gericht tegen de op 22 januari 2021 aan TenneT verleende omgevingsvergunning hebben ingediend, ziet de Afdeling ook geen aanleiding om tot vernietiging van deze vergunning over te gaan. Dit betekent dat de realisatie van het hoogspanningsstation met bijbehorende ondergrondse hoogspanningskabels en opstijgpunten doorgang kan vinden. Lees hier de volledige uitspraak.

Tags: , , , , , ,

Category: Netaansluiting, Windenergie

Reacties zijn gesloten.