Aanpassing zoekgebieden voor zonne- en windenergie in Energieregio Noord-Holland

| 17 mei 2024

De kaart met zoekgebieden voor zonne- en windenergie in Noord-Holland, als onderdeel van de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0, is herijkt. De gemeenten, waterschappen en de provincie besluiten komende maanden over deze Herijking RES 2024.

In 2021 zijn de Regionale Energiestrategie (RES’)-en van Noord-Holland vastgesteld. Noord-Holland kent twee RES’-en: RES Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid. In de RES beschrijven provincie, gemeenten en waterschappen samen met netbeheerders, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en inwoners, hoe en waar hernieuwbare elektriciteit met zonnepanelen en windturbines kan worden opgewekt. Dit is aangegeven in zoekgebieden.

Eén van de uitgangspunten van de RES is dat er ruimte is voor innovaties, nieuwe zoekgebieden en initiatieven. Dat maakt dat de RES een dynamisch document is. De provincie, gemeenten en waterschappen hebben dan ook vorig jaar besloten dat de kaart van 2021 herijkt moet worden. De twee regio’s zijn na de zomer vorig jaar begonnen met het proces om de bestaande kaart met zoekgebieden te actualiseren. Deze kaart met zoekgebieden is nu geactualiseerd in de Herijking RES 2024. Hierin zijn zowel zoekgebieden aangepast als toegevoegd.

Aanleiding

De aanleiding hiervoor is dat er nieuwe zoekgebieden zijn aangedragen. Daarnaast zijn er zoekgebieden afgevallen of aangepast. Daarbij blijft de ambitie om in 2030 6,3 Terawattuur duurzame elektriciteit op te wekken (3,6 TWh in Noord-Holland Noord en 2,7 TWh in Noord-Holland Zuid) gehandhaafd. Ook de gemaakte afspraken over samenwerking en de uitvoering blijven hetzelfde.

Wijzigingen verwerkt

De gemeenten hebben aangegeven welke wijzigingen opgenomen moesten worden in de Herijking RES 2024. Naast eigen initiatief van gemeenten konden initiatieven ook worden aangedragen door bijvoorbeeld ontwikkelaars, energiecoöperaties, inwoners en bedrijven en door medeoverheden zoals de waterschappen of Rijkswaterstaat. Alle initiatieven zijn in kaart gebracht. Het is nu aan de gemeenten, de waterschappen en de provincie om de Herijking RES 2024 vast te stellen.

Besluitvorming

De besluitvorming over de Herijking RES 2024 is maatwerk: er zijn gemeenten zonder wijzigingen van zoekgebieden, zoals de gemeente Schagen, hier stelt het college van B&W de Herijking RES vast. Er zijn ook gemeenten met wijzigingen, hier stelt de gemeenteraad de Herijking RES 2024 vast. Dit vindt plaats voor de zomer. De waterschappen en de provincie besluiten over de gehele Herijking RES 2024. De Herijking RES 2024 is in het najaar definitief, na het besluit door Provinciale Staten.

Herijking RES 2024 biedt duidelijkheid

De Herijking RES dient meerdere doelen. Het is voor de partners in de RES (gemeenten, waterschappen, provincie) van belang om inzicht te krijgen in de voortgang, om zo hun ambitie in de zoekgebieden tijdig te kunnen realiseren. Voor de netbeheerders dient de geactualiseerde kaart als input om de uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk te plannen. Tot slot schept een actuele kaart met zoekgebieden duidelijkheid voor inwoners, ontwikkelaars en andere belanghebbenden. Zij weten zo waar ze kunnen meepraten en meedoen.

Status doel van 2030

Sinds de RES 1.0 is er in Noord-Holland Zuid 0,4 TWh extra opwek bij gekomen, in Noord-Holland Noord 0,3 TWh. Komende zes jaar moet er in beide RES-regio’s in totaal nog 2,9 TWh gerealiseerd worden. Dit is een grote opgave, zeker omdat het in de praktijk blijkt dat het steeds lastiger wordt om projecten van de grond te krijgen.   Lees hier de Herijking RES 2024 Noord-Holland Noord en  hier de Herijking Noord-Holland Zuid. Bron: Gemeente Schagen/ Energieregionh.nl

Tags: , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.