Nederland ondersteunt energietransitie op Curaçao, Aruba en Sint Maarten en Caribisch Nederland

| 17 mei 2023

©Ministerie van BZK

Nederland maakt investeringsprogramma’s beschikbaar voor de Landen Curaçao, Aruba en Sint Maarten en voor Caribisch Nederland: Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

De investeringen moeten ertoe leiden dat het economisch groeipotentieel wordt versterkt, de financieel-economische zelfstandigheid van de zes eilanden toeneemt, de energietransitie versnelt en de levensstandaard en werkgelegenheid verbetert. Hiermee geeft het Kabinet invulling aan een van de afspraken uit het coalitieakkoord.

Investeringsprogramma Curaçao, Aruba en Sint Maarten

Om bij te dragen aan de economische ontwikkeling van Curaçao, Aruba en Sint Maarten, reserveert Nederland in totaal maximaal 200 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds (NGF). Om voor de middelen in aanmerking te komen, kunnen de Landen projecten indienen die aantoonbaar een hoge impact hebben op het duurzaam verdienvermogen van de Landen. Voorwaarde is dat het gaat om kwalitatief goede voorstellen voor projecten op het terrein van klimaatadaptatie en energietransitie, onderwijs, digitalisering van de overheid, basisinfrastructuur (logistieke infrastructuur, waterzuivering en afvalverwerking), kostenefficiënte voedselproductie en verduurzaming van de economie (m.n. het toerisme). In eerste instantie wordt een tranche van 100 miljoen euro beschikbaar gesteld. Mocht deze openstelling overschreven worden met kwalitatief goede voorstellen, die aan nader te bepalen waarborgen en criteria voldoen, dan is een tweede openstelling van maximaal 100 miljoen euro mogelijk. Het investeringsprogramma wordt na consultatie van de Landen komende maanden uitgewerkt.

Energietransitie en garantieregeling

Om de energietransitie op Curaçao, Aruba en Sint Maarten te stimuleren kunnen er SDE-middelen (Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie) worden gereserveerd om te investeren in één of enkele kosteneffectieve projecten. Het gaat om projecten die een substantiële bijdrage moeten gaan leveren aan de energietransitie van de landen. TNO start in de zomer een onderzoek om in kaart te brengen in hoeverre er projecten mogelijk zijn voor het stimuleren van duurzame energieproductie en/of CO2-reductie. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het vergroten van de capaciteit van zonne- en windenergie waardoor een groot deel van de elektriciteitsproductie duurzaam kan plaatsvinden, en tegen lagere kosten voor bedrijven en consumenten. De productie en export van waterstof wordt hierdoor ook interessanter.

Tot slot werkt het kabinet een garantieregeling op maat uit om de kredietverlening aan gezonde bedrijven op Curaçao, Aruba en Sint Maarten te stimuleren. Een garantieregelingen helpt bedrijven met te weinig zekerheden om aan financiering te komen. Op dit moment ontbreekt een dergelijke regelingen naar verwachting op Curaçao, Aruba en Sint Maarten. In tegenstelling tot Nederland, wordt de garantieregeling ook opengesteld voor bedrijven uit bijvoorbeeld de landbouw en de visserij. Dit is nodig omdat de eilanden voor verse groenten en fruit nog steeds erg afhankelijk zijn van import van buitenaf.

Caribisch Nederland

Bonaire, Saba en Sint Eustatius komen als Caribisch Nederland al in aanmerking voor middelen uit zowel het Nationaal Groeifonds als de SDE en een garantieregeling. Om de toegang tot de subsidieregelingen en de garantieregeling te verbeteren, wordt voor deze eilanden maatwerk geleverd.

Vanuit het NGF maakt het kabinet daarom 30 miljoen euro vrij voor Caribisch Nederland en ontwikkelt het een apart programma om het duurzaam verdienvermogen van Caribisch Nederland te versterken. Omdat Bonaire, Sint Eustatius en Saba, net als de Landen, een kwetsbare economische structuur hebben die erg afhankelijk is van toerisme en import, zullen de thema’s voor dit investeringsprogramma voor Caribisch Nederland vergelijkbaar zijn met die voor Curaçao, Aruba en Sint Maarten.

Voor Caribisch Nederland is in september vorig jaar € 33,6 miljoen beschikbaar gesteld vanuit de SDE-middelen en de Regio Enveloppe. Hiermee worden al maatwerkprojecten uitgevoerd om de energieopwekking te verduurzamen. Op dit moment wordt er o.a. een nieuw zonnepark gebouwd op Bonaire met meer dan 10.000 zonnepanelen, goed voor 5000 huishoudens.

Bedrijven in CN maken momenteel weinig gebruik van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB), ondanks dat de regeling is aangepast aan de lokale context en vraag. Samen met de Openbaar Lichamen zal deze garantieregeling meer onder de aandacht worden gebracht bij de bedrijven en bij bancaire en non-bancaire financiers. Hierdoor kan de kredietverlening aan het lokale bedrijfsleven toenemen waardoor deze meer kunnen investeren.

Vervolg

De komende maanden zullen de drie programma’s voor de Landen Curaçao, Aruba en Sint Maarten verder worden uitgewerkt en zal er meer maatwerk worden ontwikkeld voor Caribisch Nederland. Vóór de zomer zullen er gesprekken worden opgestart met de Landen en Caribisch Nederland om de inhoudelijke kaders van de drie instrumenten te bespreken. Ook zal er worden gekeken op welke manier de Landen en Caribisch Nederland op een effectieve manier kunnen worden ondersteund bij het ontwikkelen en uitvoeren van projecten. Bron: Rijksoverheid

Eerste Carribean Climate and Energy Conference

Van 10-12 mei organiseerde Nederland samen met Aruba de eerste Carribean Climate and Energy Conference (CCEC). De conferentie vond plaats op Aruba en had ten doel om (ei)landen bij elkaar te brengen om samenwerking tussen eilanden te stimuleren en kennis en best-practices uit te wisselen over de problemen die zich op eilanden voordoen als gevolg van klimaatverandering.

De conferentie leverde concrete resultaten op, zoals samenwerkingsovereenkomsten voor meer duurzame en betaalbare energie op Aruba, Sint Maarten en Curaçao, een nieuw op te richten vierlandenoverleg en een routekaart voor de transitie binnen het Koninkrijk. Ook zijn knelpunten geïdentificeerd die in aanloop naar de volgende CCEC worden opgepakt.

Minister Jetten (Klimaat en Energie): “Eilanden staan aan de frontlinie van klimaatverandering en voelen zich terecht in de steek gelaten door een gebrek aan hulp en klimaatactie vanuit grotere en meer welvarende landen. Het is daarom hoog tijd dat er meer aandacht en ondersteuning komt voor eilanden bij het aanpakken van problemen die door klimaatverandering worden veroorzaakt. De resterende tijd is echter te kort om op ieder eiland opnieuw het wiel uit te vinden. Daarom wilde ik met de organisatie van de allereerste Carribean Climate and Energy Conference de samenwerking tussen eilanden opzoeken en versterken. Alleen zo kunnen we de klimaatproblemen op eilanden snel genoeg aanpakken.”

Tags: , , , , , , ,

Category: Wereldwijd, Windenergie

Reacties zijn gesloten.