Netbeheerders presenteren scenariorapport voor investeringsplannen 2024

| 17 februari 2023

Om toekomstige investeringen zo reëel en efficiënt mogelijk te doen, maken netbeheerders investeringsplannen. Onder de vlag van Netbeheer Nederland hebben de netbeheerders gezamenlijk drie scenario’s ontwikkeld voor de ontwikkeling van het energiesysteem in de jaren 2025-2030-2035.

© Netbeheer Nederland

Netbeheerders moeten zorgen voor goede en betrouwbaar functionerende netwerken voor het transport
en de distributie van gas en elektriciteit. Dit vraagt om continue investeringen in de kwaliteit van de netten en de uitbreiding ervan. Voor het plannen van de uitbreiding van de netten wordt onder andere gebruik gemaakt van toekomstscenario’s.

Samenwerking

De energietransitie vergt daarbij dat de Nederlandse energievoorziening opnieuw vorm gegeven moet worden, terwijl ondertussen de normale levering ook door moet gaan. Deze opgave vraagt een flinke inspanning van een groot aantal partijen in de Nederlandse samenleving. Deze inspanning kan sneller en effectiever wanneer deze partijen goed met elkaar samenwerken. De werkgroep, bestaande uit experts van regionale netbeheerders, hebben belangrijke stakeholders in dit proces uitgenodigd samen naar de  uitdaging te kijken.

Tijdens een drietal stakeholdersessies is belangrijke input verkregen voor de scenario’s, die ten grondslag liggen aan de toekomstige investeringsplannen van de netbeheerders. Met deze investeringsplannen schetsen de netbeheerders tweejaarlijks welke investeringen zij gepland hebben in de elektriciteits- en gasnetten in Nederland. Deze scenario’s vormen de basis voor de verdere uitwerking door de (regionale) netbeheerders naar investeringsplannen voor hun eigen verzorgingsgebied. Deze plannen worden in november 2023 gepubliceerd.

De investeringsscenario’s zijn geactualiseerd met de verdergaande klimaatambitie om 55% CO2 reductie in 2030 te bewerkstelligen (Klimaatwet). Voor de scenario’s betekent dit dat de opgave fors naar boven is bijgesteld ten opzichte van de scenario’s in het vorige investeringsplan. Netbeheerders willen nóg meer en effectiever investeren om de toenemende en ook veranderende vraag in de energietransitie te realiseren. Naast deze versnelling moeten de netbeheerders ook investeringen in het huidige net blijven doen.

Het proces van samenwerking met de stakeholders voor de totstandkoming van deze scenario heeft bijgedragen aan enerzijds betere scenario’s en anderzijds heeft het bij stakeholders inzage gegeven in wat de netbeheerders meenemen in onze scenario’s voor de investeringen.

In het tweede kwartaal van 2023 volgt nog een stakeholderbijeenkomst om belanghebbenden inzicht te geven in de vertaalslag die de regionale netbeheerders maken van de scenario’s naar het investeringsplan voor hun verzorgingsgebied. Bron: Netbeheer Nederland

Tags: , ,

Category: Netaansluiting, Windenergie

Reacties zijn gesloten.