Provincie Overijssel wijst in nieuw Coalitieakkoord vier grote clusters voor wind aan

| 17 juli 2023

Vorige week woensdag is het nieuwe college van Gedeputeerde Staten in Overijssel benoemd. Een paar dagen daarvoor presenteerden zij al het coalitieakkoord ‘Schouder aan schouder’ waarin de ambities zijn beschreven voor de periode 2023-2027. De 2030 doelen voor duurzame energie blijven staan maar de invulling hiervan is enigszins aangepast.

Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten bestaat uit: Liesbeth Grijsen (BBB), Maurits von Martels (BBB), Erwin Hoogland (VVD), Martijn Dadema (GroenLinks), Tijs de Bree (PvdA) en Gert Harm ten Bolscher (SGP). In het coalitieakkoord ‘Schouder aan schouder’ wordt onder andere de energievisie en een koersverandering in het energiebeleid weergegeven.

Energievisie

De provincie houdt zich aan de gemaakte afspraken over de doelen voor duurzame energie voor 2030, waaronder 3.3 TWh aan duurzame opwek, het hebben verleend van alle vergunningen per 1 januari 2025,  participatie van inwoners en minimaal 50% lokaal eigendom, invulling geven aan ruimtelijke kwaliteit en aandacht voor het efficiënt benutten elektriciteitsnetwerk.

De provincie maakt ook een energievisie voor de periode na 2030. Om de juiste keuzes te kunnen maken, wordt nu al  in kaart hoe het energiesysteem zich op de lange termijn ontwikkelt en wat nodig is. De energievisie gaat over: opwek, opslag en transport van energie, gebruik en besparing van energie en het stimuleren en toepassen van innovaties. Specifieke aandacht is er voor de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van elektriciteitsnetten. Als het gaat om mogelijke nieuwe energiebronnen worden op voorhand geen opties uitgesloten.

De provincie organiseert een Overijsselse Energie Innovatie conferentie om alle slimme innovaties zoveel mogelijk in beeld te krijgen, ideeën uit te wisselen en om de toepassingen ervan te versnellen. Hierbij is er ook aandacht voor de recycling van zonnepanelen en windturbines.

Koersverandering energiebeleid

De provincie ziet de onrust en zorgen die het veranderende energiesysteem met zich meebrengt en geeft in het akkoord aan dat ze de manier waarop ze de energiedoelen wil bereiken met zonne-energie, windenergie en duurzaam gas wil veranderen.

Windenergie: 4 clusters

Om de doelstelling van 3,3 TWh te behalen, zijn ongeveer 90 extra windturbines (naast de 32 die Overijssel al telt) in de provincie nodig. De provincie blijft lopende verzoeken behandelen en ruimte houden voor kansrijke nieuwe initiatieven. De provincie kiest ervoor actief te sturen op een aantal grotere clusters van windturbines, om zo de meest geschikte plekken uit te zoeken en duidelijkheid te verschaffen. De provincie neemt daarbij de regie. Op basis van de voorkeursgebieden voor grootschalige clustering van windenergie uit het Fundament voor de nieuwe Omgevingsvisie, ziet de provincie vier geschikte gebieden voor grotere clusters: (1) Ommen/Hardenberg, (2) A1, (3) A35 inclusief gezamenlijke gebiedsaanpak ATT5 en (4) Zwolle-Staphorst-Dalfsen-Zwartewaterland.

Kaart nieuw beleid

Deze inzet op bestaande initiatieven, nieuwe kansrijke initiatieven van minimaal vier windturbines en de vier grote clusters, is volgens de provincie voldoende voor de doelen van opwek van duurzame energie met wind in 2030. Dit wordt vastgelegd door een voorkeursvolgorde uit de windladder op te nemen in een beleidsregel via het Provinciaal Programma Energietransitie. Hierdoor kan de provincie initiatieven toetsen aan haar ruimtelijk beleid. In alle gevallen bevordert de provincie minstens 50% lokaal eigendom.

Het is per 20 juli 2023 mogelijk om bij aanvragen voor windturbines het nieuwe beleid toe te passen. De gemeenten die te maken krijgen met de grootschalige clusters zijn daarvan op de hoogte. De komende maanden zal de provincie het gesprek verder voeren met die gemeenten over de invulling van de clusters. Voor 1 januari 2024 zal dan vervolgens de aanscherping van het windbeleid worden verwerkt in het Provinciaal Programma Energiestrategie (PPE).

Zonne-energie

De provincie actualiseert de zonneladder en stuurt aan op een striktere toepassing ervan. De provincie wil namelijk geen grote zonneparken op landbouwgrond meer. Wel is er ruimte voor kleinschalige lokale initiatieven van grondeigenaren als aanvulling op hun verdienmodel. De provincie wil daarbij voorkomen dat er door koppeling van initiatieven alsnog grote zonneparken ontstaan.

Duurzaam gas

Duurzaam gas is een belangrijke energiebron. De provincie wil gebruik maken van de techniek van monovergisting. Behalve opwekking van energie wordt hierdoor ook de uitstoot van methaan en stikstof verminderd. Dit is een voorbeeld van hoe de energietransitie en verduurzaming van de landbouw, via het sluiten van kringlopen, samen gaan. Behoud van de bodemkwaliteit staat centraal. Door duurzaam gas te gebruiken voor de opwekking van warmte en elektriciteit, moet een deel van de toenemende vraag naar energie opgevangen worden. Daarmee wil de provincie de potentie van duurzaam gas benutten en de aanvullende opgave voor de opwek van duurzame energie verminderen.

Waterstof

Duurzaam geproduceerde waterstof draagt bij aan de verduurzaming van het energiesysteem. Bijvoorbeeld als brandstof voor vrachtwagens en bussen en als opslag van energie. De provincie zet zich in voor aansluiting op het landelijk transportnetwerk voor waterstof. Bij energy hubs, waar opwek, gebruik en opslag worden gecombineerd, stimuleert de provincie een eigen waterstofdistributienetwerk, waterstofopslagcapaciteit en eigen waterstofproductiefaciliteiten.

Energiebesparing

Energiebesparing is een belangrijk onderdeel van de energietransitie. Energie die we niet gebruiken, hoeven we ook niet op te wekken. En energiebesparing zorgt voor een lagere energierekening voor inwoners en ondernemers. We maken gebruik van slimme technieken en initiatieven. Dat doen we vanuit een aanjagende en coördinerende rol. Denk bijvoorbeeld aan de verduurzaming van veel woningen in korte tijd, zoals in het project INDU-ZERO. Wij zetten dat als eerste in bij de inwoners die dat niet zelf kunnen realiseren.

Warmtenetten

Voor de afspraken over duurzame warmtevoorziening onderzoeken we samen met onze partners wat de rol van de provincie kan zijn in publieke warmtenetten.

Lees hier het volledige coalitieakkoord.

Tags: , , , , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.