Structuurvisie Wind aan gemeenteraad Barneveld aangeboden

| 17 november 2021

Het college van Barneveld heeft de Structuurvisie Wind ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad. In deze visie geeft de gemeente aan hoe zij op hoofdlijnen de ontwikkeling van windenergie binnen de gehele gemeente ziet. De gemeenteraad zal op 15 december over de structuurvisie besluiten.

De gemeente Barneveld heeft in de Regionale Energie Strategie aangegeven minimaal 0,038 Terra wattuur (Twh) aan windenergie op te willen wekken tegen 2030. Hiervoor zijn ongeveer 3 windturbines nodig. De gemeente Barneveld heeft de afgelopen jaren de mogelijkheden voor het realiseren van windenergie onderzocht. Het voorstel structuurvisie die aan de gemeenteraad aangeboden schetst de toekomstige ontwikkeling van windenergie. Op hoofdlijnen ziet de gemeente voor grootschalige windenergie alleen mogelijkheden binnen het realisatiegebied de Harselaar Driehoek / stortlocatie. Kleinschalige windenergie kan, onder voorwaarden zoals bijvoorbeeld een maximale ashoogte van 35 meter, binnen de gehele gemeente. De visie zal eerst nog moeten worden uitgewerkt in bestemmingsplannen of omgevingsvergunningen voordat tot realisatie overgegaan kan worden.

Achtergrond totstandkoming structuur visie

In 2018 is gestart met de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Op basis van deze notitie is vervolgens een milieueffectrapport (MER) opgesteld. Begin vorig jaar is het Milieueffectrapport Structuurvisie Windenergie in Barneveld aan de Commissie MER aangeboden. De commissie beoordeelde het MER als kwalitatief. Op basis van dit advies, het MER, een aanvulling op het MER en een zogenaamde ‘beleidsconfrontatie’ heeft de gemeenteraad in 2020 besloten de realisatie van grootschalige windenergie in zoekgebied 5 (Harselaar), voor zover ten zuiden van de A1, nader te onderzoeken.

Bij veel direct omwonenden en nabij gesitueerde ondernemers is bezorgdheid ontstaan over de plaatsing van deze grootschalige windturbines in zoekgebied 5. Daarop heeft de gemeente dit voorjaar meer dan 100 windgesprekken gevoerd. Deze windgesprekken vormden een belangrijke bouwsteen voor de ontwerp structuurvisie. Na publicatie van de ontwerp structuurvisie zijn  fysieke bijeenkomsten en digitale kennisbijeenkomsten georganiseerd voor inwoners en ondernemers waar onder meer verder is ingegaan geluids- en gezondheidsaspecten. Tijdens de ter inzage legging tot medio oktober dit jaar zijn 57 zienswijzen ingediend en hebben 7 vooroverlegpartners een reactie gegeven. Deze zijn in de afgelopen weken beantwoord en hebben geleid tot enkele aanpassingen in de uiteindelijke visie.

Politieke besluitvorming

De behandeling van de Structuurvisie Wind in de gemeenteraad staat nu gepland op woensdag 15 december. Voorafgaand aan behandeling in de gemeenteraad zal het onderwerp worden besproken in de raadscommissie Samenleving. Hier is het voor iedereen mogelijk om spreektijd aan te vragen. De datum voor de behandeling van de Structuurvisie Wind in de commissie is op woensdag 24 november vanaf 19:30 uur. Tot 21 november 10:00 kunnen belangstellenden zich hiervoor aanmelden.

Vervolg

De Structuurvisie Wind omschrijft niet enkel de ruimtelijke randvoorwaarden voor de plaatsing van windturbines. Binnen deze visie wordt ook het gewenste proces beschreven. Met het vaststellen van de Structuurvisie kan de gemeente dit proces verder invulling geven. Een eerste belangrijke stap daarin is de verdere uitwerking van de tender. In deze tender beoordeelt de gemeente Barneveld, samen met omgeving en belanghebbenden, windenenergieplannen van marktpartijen. Dit resulteert in een samenwerking met de uiteindelijke initiatiefnemer(s). Naar verwachting is dit proces omstreeks 2023 afgerond, waarna initiatiefnemer(s) een vergunningentraject kunnen starten. Afhankelijk van verschillende doorlooptijden van onderhandelingsprocessen met omgeving, onderzoeksconclusies en eventuele bezwaren & zienswijzen kan vanaf 2025 gestart worden met de realisatie van grootschalige windenergie. Bron: Gemeente Barneveld

Tags: , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.