Voornemen opstellen structuurvisie Windenergie op land

| 17 september 2012

De minister van Infrastructuur en Milieu (I & M) heeft tezamen met de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL & I) het voornemen om een structuurvisie Windenergie Op Land (SWOL) op te stellen  die als ruimtelijk kader zal dienen voor grootschalige windenergieprojecten (meer dan 100 megawatt). Voor de structuurvisie laat het Rijk een onderzoeksrapport met de milieueffecten (plan-MER) opstellen. De Commissie voor de m.e.r. wordt gevraagd advies te geven over de reikwijdte en het detailniveau van het onderzoek naar de milieueffecten. Enkele in de structuurvisie voorgenomen activiteiten zullen naar verwachting plaatsvinden in of nabij de Ecologische Hoofdstructuur. De mogelijke consequenties hiervan voor natuur en milieu komen aan bod in het plan-MER

Waarom dit voornemen?

Nederland heeft in Europees verband afgesproken dat in 2020 14% van onze totale energievoorziening duurzaam zal zijn. Windenergie op land moet hieraan een belangrijke bijdrage gaan leveren. Het Rijk wil ruimte bieden voor grootschalige windparken om de doorgroei naar 6.000 megawatt windenergie op land mogelijk te maken. Het Rijk wil deze grootschalige parken concentreren in een beperkt aantal, hiervoor geschikte gebieden. De Structuurvisie Windenergie op Land legt de keuze voor deze gebieden vast en baseert zich in beginsel op de gebieden die provincies al hebben gereserveerd of aangedragen.

Klik hier voor het originele artikel.

Bronvermelding: Staatscourant

Category: Bedrijven, Electriciteit, Groene energie, Offshore windparken, Overheid, Windaanbod, Windenergie, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.