Vooroordelen en misverstanden heersen alom

| 17 april 2009

In Nederland wordt al vele jaren intensief en met succes campagne tegen windenergie gevoerd. Vooral door lokale oppositie (gemeenteraden en -besturen, lokale bevolking, natuur- en milieuorganisaties) zijn tientallen projecten naar de prullenbak verwezen. Tegenstanders worden gemotiveerd doordat zij overal en bij herhaling de bezwaren en problemen van windenergie besproken en bevestigd zien. In de kleine details van de kranten is te zien hoe die vooroordelen en misverstanden overal en bij iedereen, ook bij de journalisten en ook bij voorstanders en molenaars, zijn doorgedrongen.

Ik lees sinds een jaar De Volkskrant en zie hoe ze leven bij de berichtgevers. Vaak is dat te zien in onderdelen van een artikel over energie en milieu waar windenergie zijdelings ter sprake komt. In een enkel zinnetje blijkt dan het vooroordeel of het misverstand door regels als “een groot nadeel van windenergie is dat het niet altijd waait” en “windenergie levert maar 0,2% van de energiebehoefte”. Vandaag was correspondent Gert-Jan van Teefelen aan de beurt. In een artikel over de strijd van Schotland tegen de Engelse druk om ook daar kerncentrales te bouwen schrijft hij over windenergie het volgende:

“De duurzame ambities van de Schotse Nationale Partij vallen niet overal goed. Op het eiland Lewis maakten duizenden mensen bezwaar tegen 53 windmolens, die naar verwachting gewoon zullen worden gebouwd. De financiering van diverse projecten is echter in gevaar door de kredietcrisis. Daar komt bij dat windenergie zelfs in Schotse contreien niet altijd betrouwbaar is door gebrek aan wind. De Schotse regering hoopt dat getijde-energie op termijn uitkomst biedt”.

De verwerkte vooroordelen / misverstanden (of standpunten ?) zijn glashelder:

– windparken worden toch doorgedrukt door groene ambities Schotland
– mensen zijn tegen windenergie
– windenergie is slachtoffer van de kredietcrisis
– wind is onbetrouwbaar (veronderstelde back-up noodzaak)
– windenergie is niet de moeite waard, andere bronnen moeten het probleem oplossen.

De niets vermoedende krantenlezers moeten wel denken: zie je wel, dat wordt niks met wind. En je kunt het ze niet kwalijk nemen want hoe zou men beter moeten weten ?

De feiten die worden aangedragen zijn echter voor het grootse deel onjuist maar zo waargenomen (of er bij gesleept) dat de vooroordelen bevestigd worden:

1. Het windpark op Lewis (westkust, Hebriden) is definitief afgewezen door de Schotse regering omdat het in een zwaar beschermd moerasgebied zou komen met zeer belangrijke vogelpopulaties. De ontwatering zou mogelijk grote hoeveelheden CO2 doen vrijkomen. Het zou ook verreweg het grootste windpark van Europa worden, niet met 53 maar met 181 molens (650 MW). Een tamelijk idioot project dus van British Gaz en helemaal niet zo onlogisch die tegenstand en zeker geen bewijs voor de stelling dat “de groene ambities niet overal goed vallen”. Sinds de SNP aan de macht is werd vorig jaar 1.200 MW wel vergund. “Er worden nu tenminste beslissingen genomen”, zei de energieminister. Het grootste windpark van Schotland (en Europa) staat onder Glasgow, Whitelee met 89 stuks Siemens, totaal 322 MW. Een nog groter park van 456 MW is onlangs vergund.

2. Windenergie is geen moeilijke oplossing als gevolg van problemen door de kredietcrisis. Integendeel, dankzij goede steunprogramma’s is de cash-flow van projecten zeer solide en hebben windparken relatief minder last van financieringsproblemen dan vele andere sectoren.

3. Het windaanbod van Schotland is het hoogste van Europa, zie de Windaanbodkaart van Europa. Natuurlijk waait het ook daar niet altijd maar dat is geen probleem. Zie Proefschrift Bart Ummel. Er wordt gesuggereerd dat het licht uit gaat als de wind wegvalt.

4. De duurzame ambities van Schotland moeten voor het allergrootste deel worden ingevuld door windenergie. Schotland herbergt nu 50% (1.640 MW) van het windvermogen van het UK en dekt daarmee bijna 20% van de stroombehoefte. Over twee jaar moet dat 30% zijn en in 2020 moet de 50% bereikt zijn. Er is nu 660 MW in aanbouw en 2.200 MW vergund (zie:Statistics UK). Die 50% is dus met gemak te halen.

Getijde-energie is het stadium van testen met prototypes nog niet voorbij en ik vraag mij af of het juist is dat de Schotse regering hoopt dat op termijn getijde-energie uitkomst biedt. De schrijver wil hier mijns inziens alleen maar mee suggereren dat windenergie ook volgens de Schotse regering niet de moeite waard is.

Energieminister Jim Mather van de SNP: “Wij zullen dat potentieel benutten (60 GW duurzaam vermogen waarvan 10% nodig is voor de doelstelling) en niet de waarschijnlijk kostbare en schadelijke vergissing maken door ons in te laten met kernenergie. Onze bevolking wil dat niet en we hebben het niet nodig”. (september 2008 in w.o.r.)

Kortom, de vooroordelen tieren welig en blijven nog tot in lengte van jaren voedsel voor (lokale) oppositie die met “Urk”, “het grootste windpark van Europa rond een vissersdorpje”, wellicht een hoogtepunt gaat krijgen. 10-punten folders en discussies op de Maasvlakte voor het windwereldje zullen hier weinig aan kunnen veranderen. Te laat en er is 100 keer meer nodig om de opgelopen schade te herstellen. Het tegengif zit in de “hearts en minds” van teveel mensen.

P.S.: Zie je wel !!

Een dag later, in de zaterdageditie van De Volkskrant, wordt mijn stelling van hierboven dat alle journalisten behept zijn met vooroordelen en misverstanden over windenergie (als ze al niet gewoon tegenstanders zijn) bevestigd met de column van Maarten Keulemans in het wetenschapskatern. Hij had het artikel in het economie-katern over de testresultaten van de mini-molentjes in Schoondijke gelezen (overigens een uitstekend verhaal van Michael Persson, alleen de uitleg over de vermogenscurve is mis gegaan). Daarin werd verhaald over de derde-machtsrelatie van wind en vermogen zodat een molen acht keer zoveel levert als het maar twee maal zo hard waait. Klopt, maar Maarten had al in zijn achterhoofd dat windenergie niet deugt en maakt er van dat het eigenlijk moet stormen om een beetje stroom te produceren. “Roulette-wielen” zijn het volgens hem en schakelt en passant de mini’s voor het gemak maar even gelijk aan echte windturbines. Hij weet kennelijk niet dat het in Nederland bijna nooit stormt en dat we het dus juist WEL van de lage windsnelheden moeten hebben. Zie de colum Windhandel.

Het is allemaal om moedeloos van te worden. Tegengas is er niet. Tegenover 30 publicaties van de tegenstanders met de bekende vooroordelen, bezwaren en kritiek die al vele jaren vooral in de regionale kranten breed worden uitgemeten, staat er 1 van de windlobby. Op 20 juli nog deed het Reformatorisch dagblad een dubbeltje in de pong met reacties op het kabinetsvoornemen om wind op land te verdubbelen. Uitslag: 4:1 voor de tegenstanders want Ton Hirdes van NWEA moest het opnemen tegen maar liefs vier tegenstanders. Zie: Reformatorisch Dagblad 20 juli 2009.

Er zijn alleen een paar (verouderde) folders en een website van de branche-organisatie die niemand kent met wat vage algemene praat in de trand van “wind is goed voor u” en kom nou maar over de brug met die subsidies. Zie de pagina Feiten die pleiten voor windenergie van NWEA (De opvolger van de folder “Zin tegen onzin over windenergie”) en een aparte website met informatie en feiten van NWEA onder de titel “Verder met Wind“.

Een mooie brochure over offshore is: Roadmap 20.000 MW We@Sea. Het ministerie van VROM presenteerde op winddag 2009 (15 juni) eindelijk weer eens een aardige brochure: “De groei van windenergie op land”. Downloaden bij VROM.

Category: Bedrijven, Offshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.