CPB: Wind op land heeft positieve bijdrage aan de welvaart

| 18 juni 2013

Roep CPB uitstel wind op land staat buiten politieke werkelijkheid
Met grote verbazing heeft de Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA) kennis genomen van het rapport en vooral van het persbericht van het CPB over de kosten en baten van windenergie op land. Het CPB stelt op basis van een beperkte economische analyse dat Nederland de doorgroei van wind op land moet uitstellen. Dit ondanks de constatering dat wind op land een positieve bijdrage levert aan de BV Nederland als geheel. Met Europa gemaakte energie- en klimaatafspraken worden door het CPB genegeerd. Daarmee plaatst het CPB zich volstrekt buiten de politieke werkelijkheid en buiten de maatschappelijk realiteit.
Het CPB heeft in opdracht van het ministerie van Economische Zaken een zogenaamde KBA (kosten-batenanalyse) uitgevoerd voor de plannen voor 6.000 megawatt windenergie op land in 2020.1 Het CPB constateert op basis van dit onderzoek dat ‘uitstel met ongeveer vijf jaar van het project om 3500 megawatt aan windenergie op land bij te plaatsen, de beste optie is.’ Elk jaar dat dichter op 2020 wordt gebouwd, zou gunstiger zijn, volgens het onderzoeksbureau.

NWEA is erg verbaasd over deze hoofdconclusie:

  • -Het CPB constateert feitelijk dat wind op land over de hele levenscyclus een positieve bijdrage levert aan de welvaart en aan de BV Nederland, ook als het start in 2015. Het enige verschil: ‘bij uitstel levert het project (…) een nog hogere bijdrage aan de welvaart op.’ Het CPB had voor het persbericht dus ook kunnen kiezen voor de kop ‘Wind op land is goed voor de welvaart, maar het zou nog beter kunnen’. Vermoedelijk zou die kop minder aandacht trekken, maar deze zou wel meer aansluiten bij de werkelijkheid.
  • -Het CPB bekijkt het geïsoleerd. Als Nederland de doelstelling voor duurzame energie niet haalt met wind, moet het met andere vormen van duurzame energie, terwijl van windenergie bekend is dat het één van de meest kosteneffectieve oplossingen is. In een goede MKBA is het gebruikelijk kosten en baten van een project af te zetten ten opzichte van de meest waarschijnlijke ontwikkeling als een project geen doorgang vindt. Het CPB heeft de kosten voor dit alternatief echter níet meegerekend. De consequentie is dat de baten van uitstel fors worden overschat. “En het is niet erg realistisch om te veronderstellen dat Nederland de duurzame energiedoelstelling loslaat,” meent Ton Hirdes, directeur NWEA.2

1 CPB Notitie 14 juni 2013: KBA Structuurvisie 6000 MW Windenergie op land. Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Infrastructuur en Milieu.
2 Eigenlijk constateren de auteurs van de studie deze tekortkoning ook (p. 13): ‘Daarnaast geldt dat ook als het effect van de EU-boetes domineert er zoals gezegd eigenlijk een analyse moeten worden uitgevoerd naar de

  • -Het rapport en de conclusies van het CPB raken de héle duurzame energiesector. Het CPB onderzocht wind op land, maar de conclusies gelden feitelijk voor álle vormen van duurzame energie die onder de stimuleringsregeling van de SDE+ vallen.
  • -Het CPB constateert dat er een ‘overcapaciteit’ aan elektriciteit is, door de huidige lagere vraag en de verschillende nieuw te bouwen fossiele centrales. Het CPB hád er op kunnen wijzen dat bijvoorbeeld het doorzetten op duurzame energie en het vroegtijdig sluiten van bestaande fossiele centrales een oplossing kan bieden die aansluit bij de mondiaal gewenste uitgangspunten voor klimaat. “Want door de groei van duurzaam af te remmen, zoals het CPB bepleit, vertraag je de transitie naar duurzame energie enorm. Dat is op korte en langere termijn desastreus. Het roept een ‘van uitstel komt afstel’-gevoel op”, aldus Hirdes.

Bron: NWEA

Category: Bedrijven, Beleggen, Electriciteit, Leveranciers, Onshore windparken, Onshore windparken, Overheid, Windenergie, Windkaart, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.